Menu

Brak podstaw prawnych do nakładania przez Sanepid kar administracyjnych

14 grudnia, 2021 - Ograniczanie wolności
Brak podstaw prawnych do nakładania przez Sanepid kar administracyjnych

Poniżej treść wysłanego dnia 02.12.2021 r. pisma do Sanepidu w Głogowie, Lubinie i we Wrocławiu.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284) stanowi:

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) stanowi:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.) stanowi:

Stan epidemii nie upoważnia żadnego urzędnika oraz rządu do pogwałcenia prawa powszechnie obowiązującego, jakie może zostać zawieszone jedynie podczas ogłoszenia stanu wyjątkowego a działanie takie jak nakładanie przez Sanepid kar administracyjnych, jest najzwyklejszym przekroczeniem uprawnień i w przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności wydanej decyzji przez urzędnika Państwowej Inspekcji Sanitarnej, osoba, która ją wydała, ponosi indywidualną odpowiedzialność finansową za niesprawiedliwe i niezgodne z prawem działanie, jakie wynika z Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 2016.0.1169).

Warto w tym miejscu podkreślić, że pracownicy Sanepidu wydając w tym zakresie decyzję administracyjną, w jakiej nakładają bezprawne kary na obywateli czy też przedsiębiorców popełniają przestępstwo z art. 231 k.k.

Zgodnie z art. 31. ust, 3. Konstytucji RP do nałożenia kary administracyjnej niezbędne jest ustanowienie właściwych przepisów w aktach o randze nie niższej niż ustawa. A tego brak. To oznacza, że karanie wolnych obywateli Polski jest bezpodstawne i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), który stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 15 pkt 7 znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) ustawodawca poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a. uchylił ówczesne brzmienie art. 48a, jakie dawało podstawę prawną do nakładania kar administracyjnych przez pracowników Sanepidu.

Po zmianie przepis ten stanowi, że: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą. Zatem stare brzmienia art. 48a, jakie dawało możliwość nakładania przez Sanepid kar administracyjnych, zostało uchylone z dniem 29 listopada 2020 roku po dokonaniu nowelizacji ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu […] nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Nie pomogła w naprawieniu tego błędu nowelizacja ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112), jaką dokonano w dniu 21 stycznia 2021 roku gdzie nowe brzmienie art. 48a wyżej zacytowanego, które odebrało sanepidowi możliwość nakładania kar administracyjnych, zostało oznaczone jako art. 47c, ponieważ zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori” stare brzmienie art. 48a, jakie obowiązywało w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu […] nie zostało przywrócone w nowelizacji, jaka miła miejsce w dniu 21 stycznia 2021 roku, a zatem po 1 i 2 nowelizacji Sanepid nadal nie posiada prawa do nakładania kar administracyjnych i uzurpuje sobie tego typu prawo.

Nałożenie mandatu w celu wymuszenia podporządkowania się przepisom kolidującym
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpuje znamiona przestępstwa:

Jeżeli pracownicy Sanepidu, mimo otrzymania tego pisma, nadal będą nękać,  prześladować i zastraszać Polaków, po przez wymuszanie zasłaniania ust i nosa pod groźbą wystawiania kar administracyjnych, będzie to jednoznaczne z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej przeciwko wolnym obywatelom Polski!

Art. 258 § 1. Kodeksu karnego stanowi: Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nękanie Polaków karami niezgodne z prawem. Potwierdzają orzeczenia sądów!

W wydanym postanowieniu SR w Zakopanem potwierdził, iż wydane przez Radę Ministrów pandemiczne rozporządzenia stoją w sprzeczności z art. 92 Konstytucji RP. Sąd bardzo mocno argumentuje w swoim uzasadnieniu postanowienia, że nakaz zakrywania ust i nosa w określonych miejscach nie z aktu rangi ustawy, lecz z rozporządzenia co w konsekwencji powoduje naruszenie 42 ust. 1 Konstytucji RP, który przesądza, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że czyn taki nie może wynikać, choćby w czasie jego popełnienia z aktu rangi podustawowej.

W dalszej części postanowienia Sąd podkreśla, że stosowanie do art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie mogą naruszać istoty tych wolności i prawa. Tylko ustanowienie stanu nadzwyczajnego (w tym przypadku stanu klęski żywiołowej) w rozumieniu art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 3 Konstytucji RP pozwala na ograniczenie praw i wolności obywateli a taki tan do tej pory nie został w Polsce wprowadzony.

Co jest bardzo istotne w postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd podkreślił, że konstytucja nie zna pojęcia „stan epidemii” jakim posłużył się ustawodawca, wprowadzając określone nakazy i zakazy wskazując, że w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, aby obostrzenia wprowadzone przez RM miały uzasadnienie prawne ich stosowania powinien zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej co wynika art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie to Sąd jaki uznał, że kara pieniężna nałożona przez Sanepid na właściciela baru, który prowadził swoją działalność wbrew zakazowi – była bezpodstawna i uchylił ją.

WSA w Szczecinie w swoim wyroku II SA/Sz 765/20 z dnia 11.12.2020 roku stwierdził wprost, iż wydawane w tym zakresie rozporządzenia o nakazach i zakazach przy ogłoszeniu stanu epidemii, nie spełniają konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Zdaniem WSA w Szczecinie, w treści wskazanych wyżej upoważnień ustawowych brak jest odpowiednich wskazówek co do treści materii przekazanej do uregulowania w kwestionowanym rozporządzeniu.

Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Ministrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej. W tym więc zakresie kontrolowane rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie, w tym przypadku wprowadza nieznany ustawie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii. Dlatego też w tej części opisane rozporządzenie narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, nie spełniając też konstytucyjnych warunków wymaganych dla relacji zachodzących pomiędzy ustawą a rozporządzeniem.

To są tylko dwa przykłady. Takich orzeczeń w skali całego kraju jest dużo więcej!

Chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie.

Chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, śmietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach, ubraniach… roznoszą się z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierać okien żeby było ich pełno w pomieszczeniach. Wdychamy… zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami – nie sposób się nimi nie zetknąć. Wirusy były, są i będą. I jeżeli ktoś mówi, że „maseczki” mogą nas ochronić przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktoś posiada tytuł profesora wirusologii – to należy takie gadanie włożyć między bajki. Nie dość, że taki ktoś opowiada po prostu “bzdury” to na dodatek nie zna “podstaw epidemiologii”.

A może Sanepid powinien się zająć kontrolą wysypisk, śmietników, koszy na śmieci kanalizacji miejskich, szamb oraz łapaniem i badaniem ptaków, owadów… przecież te stworzenia też mogą przenosić choroby – komary, kleszcze, pchły, wszy itp. ???

http://fundacja-tesli.manifo.com/

Brak skuteczności i niekorzystne skutki stosowania masek na twarzy potwierdzone badaniami naukowymi.

1) Unosząca się w powietrzu cząsteczka koronawirusa (<0,125 mikrona) przechodzi bezpośrednio przez maskę N95

Tytuł: Nowy koronawirus od pacjentów z zapaleniem płuc w Chinach.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/

Wniosek: Unosząca się w powietrzu cząsteczka koronawirusa (<0,125 mikrona) przechodzi bezpośrednio przez maskę N95.

2) Metaanalizy sugerują, że regularna higiena rąk zapewniała istotny efekt ochronny,
a stosowanie masek na twarz nieistotny

Tytuł: Skuteczność środków ochrony osobistej w ograniczaniu przenoszenia pandemii grypy: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487207/

Wniosek: Metaanalizy sugerują, że regularna higiena rąk zapewniała istotny efekt ochronny, a stosowanie masek na twarz zapewniało nieistotny efekt ochronny przeciwko zakażeniu grypą pandemiczną z 2009 roku.

3) Stosowanie masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się
z niższym ryzykiem wystąpienia laboratoryjnie potwierdzonej grypy

Tytuł: Skuteczność masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi przeciwko grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/

Wniosek: Stosowanie masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Sugeruje to, że maski oddechowe N95 nie powinny być zalecane dla ogółu społeczeństwa i personelu medycznego o niskim ryzyku, który nie ma bliskiego kontaktu z pacjentami chorymi na grypę lub pacjentami podejrzanymi o zachorowanie.

4) Powierzchnia masek na twarz może stać się źródłem zanieczyszczenia

Tytuł: Stosowanie masek na twarz u młodzieży i transmisja kontaktowa w nowym koronawirusie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32582579/

Wniosek: Większość osób twierdzi, że używa jednej maski dziennie
i przechowuje ją w kieszeniach. W efekcie powierzchnia masek staje się źródłem zanieczyszczenia. Rozległe obszary skażenia zostały zarejestrowane i zidentyfikowane za pomocą analizy obrazu.

5) Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz przez pracowników służby zdrowia przynosiło korzyści w zakresie zapadania na przeziębienia

Tytuł: Stosowanie masek chirurgicznych na twarz w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników służby zdrowia w Japonii: randomizowane, kontrolowane badanie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

Wniosek: Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz u pracowników służby zdrowia przynosiło korzyści w zakresie zapadania na przeziębienia.

6) Pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać bóle głowy po zastosowaniu maski na twarz N95

Tytuł: Bóle głowy i maska ​​N95 wśród pracowników służby zdrowia.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441251/

Wniosek: Pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać bóle głowy po zastosowaniu maski na twarz N95. Krótszy czas noszenia maski na twarz może zmniejszyć częstotliwość i nasilenie tych bólów głowy.

7) W tym badaniu zakażenie SARS-CoV-2 wystąpiło u 42 uczestników noszących maskę na twarzy (1,8%) i 53 uczestników kontrolnych bez masek (2,1%).

Tytuł: Skuteczność dodania zalecenia maski do innych środków zdrowia publicznego w celu zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek: randomizowana, kontrolowana próba.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

Wniosek: Zalecenie noszenia masek chirurgicznych w celu uzupełnienia innych środków ochrony zdrowia publicznego nie zmniejszyło wskaźnika infekcji SARS-CoV-2 wśród osób noszących maski.

8) Niepożądane reakcje skórne pracowników ochrony zdrowia stosujących środki ochrony indywidualnej na COVID-19

Tytuł: Niepożądane reakcje skórne pracowników ochrony zdrowia stosujących środki ochrony indywidualnej na COVID-19.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32541493/

Wniosek: Gdy większość pracowników ochrony zdrowia nosi środki ochrony osobistej przez długi czas, występują u nich niepożądane reakcje skórne. Częstość występowania niepożądanych reakcji skórnych na maskę N95 wyniosła 95,1%, na rękawiczki lateksowe 88,5%, a na odzież ochronną 60,7%. Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników służby zdrowia noszących maski N95 były blizny na grzbiecie nosa (68,9%) i swędzenie twarzy (27,9%). Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników służby zdrowia noszących rękawiczki lateksowe były suchość skóry (55,7%), swędzenie (31,2%) i wysypka (23,0%). Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników ochrony zdrowia noszących odzież ochronną były suchość skóry (36,1%) i swędzenie (34,4%). 

9) Maski na twarz zanieczyszczają środowisko

Tytuł: Maski na twarz Covid-19: potencjalne źródło mikroplastikowych włókien w środowisku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32563114/

Wniosek: Wzrost produkcji i konsumpcji masek na twarz na całym świecie spowodował nowe wyzwanie środowiskowe, zwiększając ilość odpadów z tworzyw sztucznych i cząstek z tworzyw sztucznych w środowisku. Niektóre z tych materiałów przedostają się do dróg wodnych, skąd docierają do środowiska słodkowodnego i morskiego, zwiększając obecność tworzyw sztucznych w środowisku wodnym.

10) Obecny artykuł kompleksowo podsumowuje dowody naukowe dotyczące noszenia masek na twarz w erze COVID-19

Tytuł: Maski na twarz w erze COVID-19: hipoteza zdrowotna.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33303303/

Wniosek: Wiele krajów na całym świecie stosowało medyczne i niemedyczne maski na twarz jako niefarmaceutyczną interwencję w celu ograniczenia przenoszenia i zakaźności koronawirusa 2019 (COVID-19). Chociaż brakuje dowodów naukowych potwierdzających skuteczność masek na twarz, ustalono niekorzystne skutki fizjologiczne, psychologiczne i zdrowotne. Postawiono hipotezę, że maski na twarz mają negatywny wpływ na profil bezpieczeństwa i skuteczności
i należy ich unikać.

11) Prawdopodobieństwo przeniesienia patogenu jest silnie uzależnione od jakości powietrza w pomieszczeniach, następnie zakaźności pacjenta, a w najmniejszym stopniu od ochrony dróg oddechowych podczas używania medycznych masek na twarz

Tytuł: Modelowanie przenoszenia koronawirusów, wirusa odry, grypy oraz w klinikach stomatologicznych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32614681/

Wniosek: Z analizy wrażliwości wynika, że ​​prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa jest silnie uzależnione od jakości powietrza w pomieszczeniu, a następnie zakaźności pacjenta, a najmniej przez ochronę dróg oddechowych przed stosowaniem medycznych masek na twarz. Przenoszenie przez powietrze patogenów, takich jak wirus odry i koronawirusy, prawdopodobnie nastąpi w gabinecie stomatologicznym. Skala ryzyka jest jednak silnie uzależniona od konkretnych warunków w każdej klinice dentystycznej. Poprawa jakości powietrza
w pomieszczeniach dzięki wentylacji, która redukuje dwutlenek węgla, jest najważniejszym czynnikiem, który znacznie zwiększy lub zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia patogenu.

12) Naukowo udowodnione niekorzystne skutki dla osób noszących maskę, zarówno na poziomie psychologicznym, społecznym, jak i fizycznym

Tytuł: Czy maska, która zakrywa usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użytkowaniu i wolna od potencjalnych zagrożeń?

Źródło: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344

Wniosek: Z epidemiologicznego punktu widzenia infekcji, maski w codziennym użytkowaniu stwarzają ryzyko samozakażenia przez użytkownika zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, w tym przez skażone ręce. Ponadto maski są nasiąknięte wydychanym powietrzem, który potencjalnie gromadzi czynniki zakaźne z nosogardzieli, a także z otaczającego powietrza na zewnątrz i wewnątrz maski. W szczególności należy tu wymienić groźne bakterie i grzyby wywołujące infekcje, ale także wirusy. Naukowcy uważają, że maski używane przez ogół społeczeństwa stwarzają ryzyko infekcji, ponieważ znormalizowane zasady higieny szpitali nie mogą być przestrzegane przez ogół społeczeństwa. Ponadto osoby noszące maski (chirurgiczne, N95, maski z tkaniny) wydychają stosunkowo mniejsze cząsteczki (rozmiar od 0,3 do 0,5 μm) niż osoby bez masek, a głośniejsza mowa pod maskami dodatkowo wzmacnia tę zwiększoną produkcję drobnego aerozolu przez osobę noszącą maskę.

13) Stosowanie masek na twarzy może wywołać proces przedostawania się drobnoustrojów z jamy ustnej do płuc, potencjalnie wpływając na ryzyko nowotworu

Tytuł: Dysbioza dolnych dróg oddechowych wpływa na progresję raka płuc

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33177060/

Wniosek: W raku płuc często dochodzi do wzbogacenia mikroflory dolnych dróg oddechowych o komensale pochodzące z jamy ustnej, a modele ex vivo potwierdzają, że niektóre z tych bakterii mogą wyzwalać sygnatury transkryptomiczne gospodarza związane z karcynogenezą. Wiele linii badań wykazało, że mikroflora jelitowa wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza na immunoterapię w chorobach nowotworowych. Potwierdzono, że miejscowa mikroflora dróg oddechowych moduluje napięcie immunologiczne gospodarza w raku płuc, wpływając na progresję guza i rokowanie. 

14) Jedna trzecia pracowników służby zdrowia cierpiała na bóle głowy po użyciu maski

Tytuł: Efekty długotrwałego noszenia maski N95 i maski chirurgicznej: badanie pilotażowe

Źródło: https://ratical.org/PandemicParallaxView/JLPRR-01-00021.pdf

Wniosek: Jedna trzecia pracowników służby zdrowia cierpiała na bóle głowy po użyciu maski, większość z nich miała wcześniej istniejące bóle głowy, które pogarszały się po założeniu maski, a 60% wymagało leków przeciwbólowych w celu złagodzenia bólu.

15) Badanie z udziałem 159 pracowników służby zdrowia w wieku od 21 do 35 lat wykazało, że 81% cierpiało na bóle głowy spowodowane noszeniem maski na twarzy

Tytuł: Bóle głowy związane ze sprzętem ochrony osobistej – badanie przekrojowe wśród pracowników służby zdrowia pierwszej linii podczas COVID-19

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/

Wniosek: U większości pracowników służby zdrowia bóle głowy związane
z noszeniem osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska ​​na twarz N95 i okulary ochronne podczas opieki nad pacjentami, pojawiają się na nowo lub zaostrzają się w przypadku wcześniej istniejących bólów głowy.

16) Znaczące zmniejszenie tlenu we krwi u chirurgów wywołanych maską chirurgiczną

Tytuł: Wstępny raport o odtlenieniu wywołanym maską chirurgiczną podczas poważnego zabiegu chirurgicznego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/

Wniosek: W tym badaniu naukowcy zbadali poziom tlenu we krwi u 53 chirurgów za pomocą pulsoksymetru. Mierzyli natlenienie krwi przed operacją, a także pod koniec operacji. Naukowcy odkryli, że maska ​​znacznie obniżyła poziom tlenu we krwi. Im dłuższy czas noszenia maski, tym większy spadek poziomu tlenu we krwi.

17) Ciężarne pracownice służby zdrowia podczas noszenia masek N95 miały spadek zużycia tlenu o 13,8% w porównaniu z grupą kontrolną

Tytuł: Konsekwencje oddechowe stosowania maski typu N95 u ciężarnych pracowników służby zdrowia — kontrolowane badanie kliniczne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

Wniosek: Wykazano, że oddychanie przez maski N95 utrudniają wymianę gazową i obciążają układ metaboliczny ciężarnych pracownic służby zdrowia, co należy uwzględnić w wytycznych dotyczących stosowania masek. 

18) Potencjalne narażenie pracowników służby zdrowia na wirusa grypy

Tytuł: Ocena narażenia na wirus grypy i powrotu do zdrowia po skażonych maskach chirurgicznych i N95

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029810/

Wniosek: W badaniu tym maski chirurgiczne pracowników służby zdrowia zostały zmierzone za pomocą osobistych próbników bioaerozolu w celu wykrycia wirusa grypy. Na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych wykryto różne patogeny układu oddechowego, które mogą powodować zakażenie.

19) Patogeny układu oddechowego na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych mogą powodować samozakażenie

Tytuł: Zanieczyszczenie wirusami dróg oddechowych na zewnętrznej powierzchni masek medycznych używanych przez szpitalnych pracowników służby zdrowia

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Wniosek: Patogeny układu oddechowego na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych mogą powodować samozakażenie. Ryzyko jest wyższe wraz z dłuższym czasem używania maski (> 6 godzin) i wyższymi wskaźnikami kontaktu klinicznego. Protokoły dotyczące czasu użytkowania maski powinny określać maksymalny czas ciągłego użytkowania masek i powinny uwzględniać wskazówki w przypadku wysokiego kontaktu. Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi tych zagrożeń, aby chronić siebie i otaczających ich ludzi.

20) Badanie to dostarcza mocnych dowodów na identyfikację masek chirurgicznych jako źródła skażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych

Tytuł: Maski chirurgiczne jako źródło zakażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30035033/

Wniosek: Badanie to dostarcza mocnych dowodów na identyfikację masek chirurgicznych jako źródła skażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych, co powinno być powodem do niepokoju i zwrócenia uwagi na zapobieganie infekcjom podczas wykonywanych operacji.

Skutki niedotlenienia organizmu

Spadek poziomu tlenu (niedotlenienie) związane jest z upośledzeniem odporności. Badania wykazały, że niedotlenienie może hamować rodzaj głównych komórek odpornościowych wykorzystywanych do zwalczania infekcji wirusowych zwanych limfocytami T.  To przygotowuje scenę do zarażenia się każdą infekcją, w tym koronawirusem. Zasadniczo maska ​​może bardzo zwiększać ryzyko infekcji.

Źródło 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179900/

Źródło 2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/

Niski poziom tlenu sprzyja również stanom zapalnym, które mogą sprzyjać rozwojowi, inwazji i rozprzestrzenianiu się nowotworów.

Źródło 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23493580/

Źródło 2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15380510/

Powtarzające się epizody niedotlenienia są znaczącym czynnikiem powodującym miażdżycę naczyń krwionośnych, a tym samym wzrost wszystkich chorób sercowo-naczyniowych (ataki serca) i mózgowo-naczyniowych (udar mózgu).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17332479/

Ponadto maseczki powodują:

Jeżeli pracownicy Sanepidu, mimo otrzymania tego pisma, z którego jednoznacznie wynika, że maseczki powodują niekorzystne skutki zdrowotne, nadal będą swoimi działaniami wymuszać na społeczeństwie obowiązek zasłaniania ust i nosa pod groźbą wystawiania kar administracyjnych, muszą liczyć się z poniesieniem z tego tytułu odpowiedzialności karnej.

Art. 160 § 1. Kodeksu karnego stanowi: Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z powyższym wnoszę o natychmiastowe zaprzestanie wystawiania przez pracowników Sanepidu bezprawnych kar administracyjnych!

Z poważaniem

Ernest Kacik

Polecam również artykuł: “Globalna polityka dotycząca koronawirusa. Jak długo będziemy zakładnikami farmacji?

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x