Menu

Nałożenie mandatu w celu wymuszenia podporządkowania się przepisom kolidującym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpuje znamiona przestępstwa

18 grudnia, 2021 - Ograniczanie wolności
Nałożenie mandatu w celu wymuszenia podporządkowania się przepisom kolidującym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpuje znamiona przestępstwa

Poniżej treść pisma wysłanego dnia 17.12.2021 r. do Komendanta Powiatowej Policji w Głogowie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. stanowi:

„Obowiązek” zasłaniania ust i nosa ma charakter blankietowy a tym samym nie może stanowić prawa powszechnego i nie może stanowić wykroczenia w rozumieniu art 1 § 1 k.w. Ograniczenie prawa wolności aktem prawnym rangi podstawowej jest sprzeczne z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wynika z niego, że prawo wolności może być ograniczone czasowo jedynie przy pomocy ustawy. Zasadnym stanie się również stwierdzenie, że nakaz ten stoi w sprzeczności z art. 232 w zw. z art. 233 ust. 3 Konstytucji.

W tym miejscu zwracam uwagę na fakt, iż ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie zawiera przepisów, które stanowiłyby o możliwości nałożenia powszechnego, tj. na wszystkich obywateli, obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ustawa ta w aktualnym brzmieniu art. 46a i 46b może być jedynie podstawą ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na ściśle określonym fragmencie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie na całym jej obszarze jak to jest obecnie.

Tym samym wprowadzony przez RM powszechny nakaz zakrywania ust i nosa na całym obszarze kraju jest przekroczeniem delegacji ustawowej, co czyni go nakazem nieobowiązującym we wskazanym zakresie.

Powyższe stanowisko poparte jest między innymi w Postanowieniu SR w Mińsku Mazowieckim z dnia 2 kwietnia 2021 rok sygn. akt II W 155/21 oraz z dnia 15 marca 2021 r. II W 119/21, z dnia 12 kwietnia 2021 r. II W 223/21.

Z treści powyżej powołanego postanowienia wynika jednoznacznie, iż podstawy prawne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. zakrywania ust i nosa za pomocą maski w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu [28.12.2020 r., jak i aktualnych jw. rozporządzeń], tj. art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05.12.2008 r. [Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.] mogą co najwyżej być podstawą ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów na fragmentach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie na całym jej obszarze jak to się dzieje obecnie.

Z dalszej treści postanowienia wynika, iż Rozporządzenia Rady Ministrów nie mogą ograniczać praw i wolności obywatelskich, jak to w chwili obecnej ma miejsce na terenie całego kraju.

Ponadto Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, II Wydział Karny, sygn. II W 155/21 w postanowieniu z dnia 02.04.2021 r. stwierdził m.in., że:

  1. środki wskazane w art. 46b ustawy mogą dotyczyć tylko ściśle wskazanego obszaru, a więc pewnego fragmentu Rzeczypospolitej. Tymczasem § 1 tegoż rozporządzenia ustanawia stan epidemii wywołany zakażeniami wirusa SARS-CoV-2 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, którego zakres nie jest ograniczony terytorialnie, zdaniem Sądu wystąpiła ponad ustawową delegację”,
  2. z uwagi, iż obowiązek zasłaniania ust i nosa pochodzi z rozporządzenia a nie z ustawy, nie pozwala uznać czynu opisanego we wniosku o ukaranie. To powoduje, iż stosownie do przepisu art. 1 § 1 kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia [nullum crimen sine lege]”,
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania ograniczania tak istotnych praw obywateli, za wyjątkiem opisanym w przepisach art. 228 Konstytucji. Tym samym wydane i ogłoszone rozporządzenia [niewątpliwie dodatkowo często zmieniane] nie mogą same w sobie ograniczać praw obywatelskich”,

W tym miejscu warto również powołać orzecznictwo, jakie zostało także wydane przez inne Sądy w zakresie art. 116 § 1a k.w., które były wydane po 2 grudnia 2020 jak SR dla Łodzi-Widzewa, 3 marca 2021 r., IV W 16/21 i  analogiczne: z 2 marca 2021 r., IV W 71/21, 17 lutego 2021 r., IV K 72/21, 1 marca 2021 r., IV W 113/21. Wynika z nich, że:

Zasadnym stanie się również przytoczenie stanowiska zaprezentowanego w treści uzasadnienia Postanowienia SO w Krakowie, jakie zostało wydane w sprawie III Kp 354/20. Sędzia Joanna Makarska uznała w nim, że prezydent Andrzej Duda i inni politycy, przyjeżdżając w środku pandemii na Wawel i nie zachowując dystansu, nie złamali prawa, bo rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie covidowych nakazów i zakazów są niekonstytucyjne. Warto też zwrócić uwagę na trzy Wyroki Sądu Najwyższego (Patrz: Sygn. akt II KK 64/21, Sygn. akt II KK 74/21, Sygn. akt II KK 97/21) z dnia 16 marca 2021 roku, gdzie w uzasadnieniu wydanych wyroków Sądy te jednogłośnie wskazały, że restrykcje wydawane w formie rozporządzeń nie mogą skutecznie nakładać na obywateli daleko idących ograniczeń związanych z najbardziej newralgicznymi sferami życia. Odnoszą się do nich zapisy Ustawy Zasadniczej – głównego źródła prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei Sąd Najwyższy rozpoznając skargi kasacyjne RPO w związku z nieprzestrzeganiem przez obywateli restrykcji pochodzących z rozporządzeń covidowych, wydał wyroki w pod Sygn. akt II KK 64/21, Sygn. akt II KK 74/21, Sygn. akt II KK 97/21, w których stwierdził, iż wprowadzone nakazy i zakazy przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzeń są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

Na postawie powyższego uznać należy, iż w chwili obecnej nie istnieje przepis prawny, z jakiego wynikałby powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa.

„Musimy gnębić za brak maseczki.” Policjant ujawnia szokujące kulisy

Policjanci muszą stać pod marketami i wyłapywać tylko osoby bez maseczek. Przełożonych nie interesuje to, że bezpieczeństwo w rejonie drastycznie spadło, bo policjanci zamiast o nie dbać, to polują pod sklepami na ludzi bez maseczek – twierdzi jeden z dolnośląskich policjantów.

„W ostatnim czasie przełożeni szantażują policjantów, że ci muszą gnębić społeczeństwo i wystawiać mandaty za brak maseczek. Jest nieoficjalny zakaz pouczeń, tylko mandaty. Przełożeni straszą, że jeśli statystyka mandatów nie wzrośnie, to policjanci będą mieć robione postępowania za byle co i zostaną odsunięci od służby” – mówi cytowany policjant.

„Przełożonych nie interesuje to, że bezpieczeństwo w rejonie drastycznie spadło, bo policjanci zamiast o nie dbać, to polują pod sklepami na ludzi bez maseczek, przełożeni tego wymagają i nic innego się nie liczy. Służba wygląda tak, że policjanci cały czas jeżdżą w okolicach sklepów, bo tak każe kadra kierownicza. Komendanci i kierownicy wzięli olbrzymie pieniądze i teraz zmuszają do takiej pracy policjantów, którzy na święta nie dostali ani grosza” – ujawnił.

Co więcej, przełożeni kładą nacisk na wystawianie mandatów za brak masek. „Jeśli nie będzie odpowiednio dużo mandatów, policjanci muszą przychodzić na dniu wolnym do pracy, o czym często dowiadują się dzień wcześniej. Komendant i naczelnik straszą, że policjanci mogą zapomnieć o wolnych świętach i sylwestrze, jeśli będą się stawiać” – twierdził.

Źródło: https://tarnogorski.info/policja-p/

Nałożenie mandatu w celu wymuszenia podporządkowania się przepisom kolidującym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyczerpuje znamiona przestępstwa:

Nękanie Polaków karami niezgodne z prawem. Potwierdzają orzeczenia sądów!

W wydanym postanowieniu SR w Zakopanem potwierdził, iż wydane przez Radę Ministrów pandemiczne rozporządzenia stoją w sprzeczności z art. 92 Konstytucji RP. Sąd bardzo mocno argumentuje w swoim uzasadnieniu postanowienia, że nakaz zakrywania ust i nosa w określonych miejscach nie z aktu rangi ustawy, lecz z rozporządzenia co w konsekwencji powoduje naruszenie 42 ust. 1 Konstytucji RP, który przesądza, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że czyn taki nie może wynikać, choćby w czasie jego popełnienia z aktu rangi podustawowej.

W dalszej części postanowienia Sąd podkreśla, że stosowanie do art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie mogą naruszać istoty tych wolności i prawa. Tylko ustanowienie stanu nadzwyczajnego (w tym przypadku stanu klęski żywiołowej) w rozumieniu art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 3 Konstytucji RP pozwala na ograniczenie praw i wolności obywateli a taki tan do tej pory nie został w Polsce wprowadzony.

Co jest bardzo istotne w postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd podkreślił, że konstytucja nie zna pojęcia „stan epidemii” jakim posłużył się ustawodawca, wprowadzając określone nakazy i zakazy wskazując, że w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, aby obostrzenia wprowadzone przez RM miały uzasadnienie prawne ich stosowania powinien zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej co wynika art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Źródło: https://legaartis.pl/blog/2021/11/25/karanie-za-maski-niezgodne-z-prawem-kolejne-orzeczenie-sadu/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie to Sąd jaki uznał, że kara pieniężna nałożona przez Sanepid na właściciela baru, który prowadził swoją działalność wbrew zakazowi – była bezpodstawna i uchylił ją.

WSA w Szczecinie w swoim wyroku II SA/Sz 765/20 z dnia 11.12.2020 roku stwierdził wprost, iż wydawane w tym zakresie rozporządzenia o nakazach i zakazach przy ogłoszeniu stanu epidemii, nie spełniają konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Zdaniem WSA w Szczecinie, w treści wskazanych wyżej upoważnień ustawowych brak jest odpowiednich wskazówek co do treści materii przekazanej do uregulowania w kwestionowanym rozporządzeniu.

Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Ministrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej. W tym więc zakresie kontrolowane rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie, w tym przypadku wprowadza nieznany ustawie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii. Dlatego też w tej części opisane rozporządzenie narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, nie spełniając też konstytucyjnych warunków wymaganych dla relacji zachodzących pomiędzy ustawą a rozporządzeniem.

Źródło: https://legaartis.pl/blog/2021/05/23/wsa-szczecin-uchyla-kare-za-prowoadzenie-dzialanosci-2/

To są tylko dwa przykłady. Takich orzeczeń w skali całego kraju jest dużo więcej!

Należy natychmiast zaprzestać szczepień szczepionkami RNA (Pfizer/Moderna) i DNA (Johnson & Johnson/AstraZeneca).

Najnowsze badanie wykazało, że obecnie stosowane szczepionki oparte na DNA i RNA, które kodują białko SPIKE wirusa, mogą wywoływać, bardzo niebezpieczne skutki uboczne, które do tej pory były nieznane. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Viruses”, naukowcy z Uniwersytetów w Sztokholmie i Umea (Szwecja) dowiedli, że białko SPIKE koronawirusa SARS-CoV-2 po wstrzyknięciu do organizmu człowieka może dotrzeć do jądra komórki i hamować tam naprawę uszkodzeń DNA.

Jiang H., Mei Y.-F. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021, 13, 2056.

Źródło: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056

Skuteczna naprawa DNA – biologicznego oprogramowania każdej komórki – jest niezbędna do utrzymania naszej adaptacyjnej odporności, która zapewnia nam długotrwałą ochronę przed wirusami. Natychmiastowa naprawa takich uszkodzeń DNA jest podstawą naszego zdrowia, a wyłączenie tej niezbędnej funkcji naprawczej jest znane z wielu chorób, w tym raka.

Naukowcy ostrzegają, że ich wyniki wskazują na znaczne ryzyko długotrwałych poważnych skutków ubocznych szczepień na COVID, ponieważ obecnie stosowane szczepionki wprowadzają do komórek białko SPIKE, lub indukują jego częściową lub całościową produkcję.

Szczepienie szczepionką przeciw koronawirusowi na bazie RNA lub DNA można przyrównać do wyłączenia programu służącego do naprawy komputera, który właśnie został zainfekowany wirusem.

Biorąc pod uwagę wyraźne zagrożenia dla zdrowia związane ze szczepionkami opartymi na DNA i RNA, dr Matthias Rath – światowej sławy naukowiec, lekarz i obrońca zdrowia, wzywa światowych decydentów politycznych do zawieszenia dalszego ich stosowania. “Każda inna decyzja będzie nieodpowiedzialna i – świadomie – zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi”. Dr Rath dodaje, że potrzeba takich działań „jest tym bardziej uzasadniona, ponieważ istnieją skuteczne i bezpieczne metody leczenia COVID”.

Choć obecnie nadal ignorowana przez światowych przywódców politycznych, faktem jest, że witamina C w dużych dawkach pozostaje jedynym podejściem terapeutycznym, które, jak wykazano klinicznie, znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu zaawansowanego stadium COVID-19.  Randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne przeprowadzone na pacjentach w zaawansowanym stadium zakażenia koronawirusem wykazało, że wysoka dawka witaminy C zmniejszyła śmiertelność prawie o połowę w porównaniu
z grupą kontrolną, która otrzymywała placebo.

Zhang J., Rao X., Li Y. Pilot Trial of High-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients, 23 September 2020, PREPRINT (Version 2).

Źródło: https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2

Dodatkowe badania opublikowane w lutym 2021 r. przez naukowców z Instytutu Badawczego Dr Ratha udokumentowały, że połączenie witaminy C z innymi specyficznymi mikroelementami może hamować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusem. To odkrycie opierało się na wcześniejszych badaniach opublikowanych przez naukowców z instytutu w lipcu i sierpniu 2020 r., które wykazały, że określone kombinacje mikroelementów mogą blokować wnikanie SARS-CoV-2 do ludzkich komórek.

Goc A., Ivanov V., Ivanova S., Chatterjee M., Rath M., Niedzwiecki A. Simultaneous Inhibition of SARS-CoV-2 Infectivity by a Specific Combination of Plant-derived Compounds. European Journal of Biology and Biotechnology, 2021.

Źródło: https://www.ejbio.org/index.php/ejbio/article/view/258

Biorąc pod uwagę dostępność naukowo udowodnionych naturalnych alternatyw dla szczepionek przeciw COVID, dr Rath wzywa przywódców politycznych do natychmiastowego wykorzystania ich do walki z pandemią koronawirusa. Domaga się również wszczęcia śledztwa w sprawie potencjalnych skutków ubocznych szczepionek i podkreśla znaczenie przeprowadzenia go niezależnie od producentów szczepionek.

Dowody potwierdzające nieskuteczność szczepień:

1)    Badanie to wykazało, że naturalna odporność zapewnia dłuższą i silniejszą ochronę przed zakażeniem, chorobą objawową i hospitalizacją spowodowaną wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w porównaniu z dwudawkową szczepionką BNT162b2.

Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, 2021.08.24.21262415 

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full

2)    Nie ma różnicy w mianach wirusa podczas porównywania osób nieszczepionych z tymi,
u których wystąpiły ‘przełomowe’ infekcje poszczepienne. Co więcej, u osób z infekcjami wywołanymi przez szczepionkę często stwierdza się dodatnie wyniki testów na obecność wirusa, co wskazuje na zdolność do wydalania zakaźnych wirusów.

Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor,  View ORCID ProfileThomas C. Friedrich, Katarina M. Grande. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant, 2021.07.31.21261387

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

3)    Osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu wariantem Delta, mogą potencjalnie przenosić (i przenoszą) SARS-CoV-2 na innych (potencjalnie na osoby zaszczepione i niezaszczepione). Ponadto u osób bezobjawowych stwierdzono podwyższone miano wirusa – 29% u osób niezaszczepionych i 82% u zaszczepionych. Sugeruje to, że zaszczepione osoby mogą być zarażone, mogą być nosicielami, hodować i przenosić z łatwością wirusa i mogą robić to nieświadomie.

Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Peter Halfmann, Anna Kocharian, Kelsey R. Florek, Ryan Westergaard, Allen Bateman, Gunnar E. Jeppson, Yoshihiro Kawaoka. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant is Prevalent – Wisconsin, July 2021, 2021.07.31.21261387

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v2

4)    W raporcie tygodniowym zachorowalności i śmiertelności CDC autorstwa Browna stwierdzono, że na 469 przypadków zachorowań na COVID-19, 74% wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych. “Zaszczepieni mieli więcej mian wirusa w nosie niż niezaszczepieni, którzy zostali zarażeni“.

Catherine M Brown, Johanna Vostok, Hillary Johnson, Meagan Burns, Radhika Gharpure, Samira Sami, Rebecca T Sabo, Noemi Hall, Anne Foreman, Petra L Schubert, Glen R Gallagher, Timelia Fink, Lawrence C Madoff, Stacey B Gabriel, Bronwyn MacInnis, Daniel J Park, Katherine J Siddle, Vaira Harik, Deirdre Arvidson, Taylor Brock-Fisher, Molly Dunn, Amanda Kearns, A Scott Laney. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings – Barnstable County, Massachusetts, July 2021, 2021 Aug 6;70(31):1059-1062

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34351882/

Rosnąca liczba badań wykazuje, że u krytycznie chorych pacjentów zakażonych koronawirusem występują niedobory kluczowych witamin i minerałów. Wiadomo, że niedobory te wiążą się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych przebadano 21 krytycznie chorych pacjentów z koronawirusem na oddziale intensywnej terapii szpitala w Kolorado. U większości pacjentów stwierdzono niski poziom witamin C i D.

Naukowcy w Hiszpanii dokonali podobnych ustaleń, odkrywając, że poziom witaminy C u ponad 90 procent pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej wywołanej koronawirusem był tak niski, że prawie niewykrywalny.

Lekarze z Holandii twierdzą, iż istnieje związek między niskim poziomem witaminy K  a poważnymi powikłaniami wywołanymi przez koronawirusy. Odkryli oni, że pacjenci, którzy zmarli z powodu wirusa lub którzy musieli udać się na intensywną terapię, mają znacznie niższy poziom witaminy K niż osoby zdrowe.

Ostatnie badania przeprowadzone w Niemczech dotyczyły poziomu selenu 
u pacjentów zakażonych koronawirusem. Badając 33 pacjentów Publicznego Szpitala Klinicznego w Aschaffenburg-Alzenau, naukowcy odkryli, że niedobór tego minerału śladowego był istotnie związany z ryzykiem śmiertelności. Niedobór był bardziej nasilony u osób, które zmarły z powodu wirusa w porównaniu z pacjentami, którzy przeżyli.

Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazały podobny związek pomiędzy poziomem selenu a wskaźnikami wyleczenia lub śmierci pacjentów z koronawirusem. Badając dane z Chin, naukowcy odkryli, że pacjenci
z obszarów takich jak Enshi City, które ma wysoki wskaźnik spożycia selenu, mieli większe szanse na wyleczenie się z wirusa. Natomiast w prowincji Heilongjiang, z niskim spożyciem selenu, wskaźnik zgonów był znacznie wyższy niż w innych chińskich prowincjach.

Inne badania wykazały, że niższy poziom cynku wiąże się z gorszym wynikiem w przypadku zakażenia koronawirusem. W badaniu przeprowadzonym w Hiszpanii, naukowcy przebadali 249 pacjentów z koronawirusem przyjętych do szpitala w Barcelonie. Stwierdzili, że pacjenci, którzy zmarli, mieli znacznie niższy poziom cynku niż ci, którzy przeżyli.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

Fundacja im. Nikoli Tesli żąda w trybie pilnym zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Sejmu z udziałem przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Lekarskich i Prawniczych w celu:

1) Odwołania Rządu PiS za bezpodstawne i bezprawne wprowadzenie w Polsce “Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego” i odwołanie wszystkich restrykcji sanitarnych z nim związanych oraz Natychmiastowego wstrzymania “Rządowego programy szczepień” na Covid 19 – ze względu na ogromną liczbę ofiar.

2) Skierowanie przez Sejm (Marszałek Sejmu Elżbietę Witek) wniosków do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o uchylenie immunitetów poselskich dla Premiera Mateusza Morawieckiego i Vice-premiera i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministrów Adama Niedzielskiego, Łukasza Szumowskiego, Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka, Mariusza Kamińskiego w celu tymczasowego aresztowania i postawienia zarzutów karnych o: Ludobójstwo (art. 118 kk), Terroryzm i Udział w masowym zamachu (Art. 118A), Stosowanie środków masowej zagłady (Art. 120 kk i 121 kk)  Pozbawianie Polaków wolności ze szczególnym udręczeniem (bezprawne kwarantanny – bez dostępu do Opieki Medycznej – Art. 189 kk), Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym (Art. 156 kk) oraz pomniejsze przestępstwa takie jak: Art. 165 kk Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, Art. 286 – Oszustwo ,  Art. 132 kk – Dezinformacja.

Art. 118. kk [Ludobójstwo] § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto, w celu określonym w   § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Art. 189. kk Pozbawienie człowieka wolności (Kwarantanny – 2,5  miliona Polaków
w areszcie domowym bez nakazu sądu) § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1–2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem (bez dostępu do opieki medycznej – dozór policji) , sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, […] art. 118a udział w masowym zamachu…. art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,…. lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Terroryzm] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób (“Przeziębieniem” i fikcyjną wysoką śmiertelnością), 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, (zakup szczepionek, bezużytecznych testów PCR, środków dezynfrkcyjnych, nieskutecznych leków antywirusowych, maseczek, aplikacji telefonicznych – “świadectwa szczepień” i programów komputerowych – “zdalne nauczanie” itp. na grube miliardy dolarów – niegospodarność wielkich rozmiarów) 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu. 

art. 258 kk (Mafia) § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wyjaśnienie pojęcia „zorganizowania” grup oraz związków przestępczych. Zorganizowanie wyraża się w utworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych. „(…) To także trwałość, istniejące więzy organizacyjne w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb grupy, skoordynowany sposób działania. Każdy z uczestników posiada zatem określoną rolę i wykonuje określone zadania. (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II AKa 271/19).

Wyjaśnienie pojęcia “zorganizowanej grupy przestępczej”. Taka grupa musi liczyć co najmniej 3 członków, wśród których musi występować podział ról (zadań). Grupa musi posiadać swych przywódców, a zatem charakteryzować się określonym kierownictwem i dyscypliną.

Fundacja w dniu 20.06.2021r wystąpiła również z wnioskiem do Sądu Okręgowego
w Warszawie Wydział VII Rejestrowy (sprawa w toku) o Wydanie zakazu działalności
i wykreślenie z KRS partii PiS („Prawo i Sprawiedliwość”) z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 84/86; 02-018 Warszawa gdyż ta partia:

1. Nie spełnia wymogów dotyczących stowarzyszeń i partii politycznych

2. Wypełnia znamiona „zorganizowanej grupy przestępczej”.

3. Działa na szkodę interesu społecznego i gospodarczego Polski

4. Jest odpowiedzialna za zbrodnie ludobójstwa na Polakach

Art. 6. [Stowarzyszenia zakazane] (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach) 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.

Tyran (gr. τύραννος tyrannos) – osoba sprawująca nieograniczoną władzę, często zdobytą niezgodnie z prawem. Rządy tyrana (lub tyranów) noszą nazwę tyranii.

Dyktatura (łac. dictare– dyktować) – Dyktatura to władza jednostki lub wąskiej grupy. Dyktatorzy nie wyłaniają przedstawicieli społeczeństwa w wolnych wyborach (tylko partii politycznych) i pozostają poza faktyczną kontrolą społeczeństwa. Cechami charakterystycznymi dla dyktatury są: używanie siły wobec przeciwników politycznych, brak szacunku wobec praw obywatelskich, czy dowolność stanowienia systemu prawnego. Dyktatorzy na ogół starają się kontrolować nie tylko politykę kraju lecz całe życie społeczeństwa – Totalitaryzm.

Haracz – podatek pogłówny, pobierany przez państwo tureckie od każdego pełnoletniego chrześcijanina, zamieszkałego w Turcji. Obecnie to słowo kojarzy się z działalnością przestępczą,

Mafia – organizacja przestępcza, nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policji, sądach, prokuraturze, biznesie, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw (haracze i obowiązkowe podatki).

Poniżej ważna dokumentacja procesowa:

Chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie.

Chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, śmietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach, ubraniach… roznoszą się z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierać okien żeby było ich pełno w pomieszczeniach. Wdychamy… zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami – nie sposób się nimi nie zetknąć. Wirusy były, są i będą. I jeżeli ktoś mówi, że „maseczki” mogą nas ochronić przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktoś posiada tytuł profesora wirusologii – to należy takie gadanie włożyć między bajki. Nie dość, że taki ktoś opowiada po prostu “bzdury” to na dodatek nie zna “podstaw epidemiologii”.

A może Sanepid powinien się zająć kontrolą wysypisk, śmietników, koszy na śmieci kanalizacji miejskich, szamb oraz łapaniem i badaniem ptaków, owadów… przecież te stworzenia też mogą przenosić choroby – komary, kleszcze, pchły, wszy itp. ???

http://fundacja-tesli.manifo.com/

Brak skuteczności i niekorzystne skutki stosowania masek na twarzy potwierdzone badaniami naukowymi.

1) Unosząca się w powietrzu cząsteczka koronawirusa (<0,125 mikrona) przechodzi bezpośrednio przez maskę N95

Tytuł: Nowy koronawirus od pacjentów z zapaleniem płuc w Chinach.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/

Wniosek: Unosząca się w powietrzu cząsteczka koronawirusa (<0,125 mikrona) przechodzi bezpośrednio przez maskę N95.

2) Metaanalizy sugerują, że regularna higiena rąk zapewniała istotny efekt ochronny,
a stosowanie masek na twarz nieistotny

Tytuł: Skuteczność środków ochrony osobistej w ograniczaniu przenoszenia pandemii grypy: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487207/

Wniosek: Metaanalizy sugerują, że regularna higiena rąk zapewniała istotny efekt ochronny, a stosowanie masek na twarz zapewniało nieistotny efekt ochronny przeciwko zakażeniu grypą pandemiczną z 2009 roku.

3) Stosowanie masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się
z niższym ryzykiem wystąpienia laboratoryjnie potwierdzonej grypy

Tytuł: Skuteczność masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi przeciwko grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/

Wniosek: Stosowanie masek N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Sugeruje to, że maski oddechowe N95 nie powinny być zalecane dla ogółu społeczeństwa i personelu medycznego o niskim ryzyku, który nie ma bliskiego kontaktu z pacjentami chorymi na grypę lub pacjentami podejrzanymi o zachorowanie.

4) Powierzchnia masek na twarz może stać się źródłem zanieczyszczenia

Tytuł: Stosowanie masek na twarz u młodzieży i transmisja kontaktowa w nowym koronawirusie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32582579/

Wniosek: Większość osób twierdzi, że używa jednej maski dziennie
i przechowuje ją w kieszeniach. W efekcie powierzchnia masek staje się źródłem zanieczyszczenia. Rozległe obszary skażenia zostały zarejestrowane i zidentyfikowane za pomocą analizy obrazu.

5) Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz przez pracowników służby zdrowia przynosiło korzyści w zakresie zapadania na przeziębienia

Tytuł: Stosowanie masek chirurgicznych na twarz w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników służby zdrowia w Japonii: randomizowane, kontrolowane badanie.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

Wniosek: Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz u pracowników służby zdrowia przynosiło korzyści w zakresie zapadania na przeziębienia.

6) Pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać bóle głowy po zastosowaniu maski na twarz N95

Tytuł: Bóle głowy i maska ​​N95 wśród pracowników służby zdrowia.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441251/

Wniosek: Pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać bóle głowy po zastosowaniu maski na twarz N95. Krótszy czas noszenia maski na twarz może zmniejszyć częstotliwość i nasilenie tych bólów głowy.

7) W tym badaniu zakażenie SARS-CoV-2 wystąpiło u 42 uczestników noszących maskę na twarzy (1,8%) i 53 uczestników kontrolnych bez masek (2,1%).

Tytuł: Skuteczność dodania zalecenia maski do innych środków zdrowia publicznego w celu zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek: randomizowana, kontrolowana próba.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

Wniosek: Zalecenie noszenia masek chirurgicznych w celu uzupełnienia innych środków ochrony zdrowia publicznego nie zmniejszyło wskaźnika infekcji SARS-CoV-2 wśród osób noszących maski.

8) Niepożądane reakcje skórne pracowników ochrony zdrowia stosujących środki ochrony indywidualnej na COVID-19

Tytuł: Niepożądane reakcje skórne pracowników ochrony zdrowia stosujących środki ochrony indywidualnej na COVID-19.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32541493/

Wniosek: Gdy większość pracowników ochrony zdrowia nosi środki ochrony osobistej przez długi czas, występują u nich niepożądane reakcje skórne. Częstość występowania niepożądanych reakcji skórnych na maskę N95 wyniosła 95,1%, na rękawiczki lateksowe 88,5%, a na odzież ochronną 60,7%. Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników służby zdrowia noszących maski N95 były blizny na grzbiecie nosa (68,9%) i swędzenie twarzy (27,9%). Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników służby zdrowia noszących rękawiczki lateksowe były suchość skóry (55,7%), swędzenie (31,2%) i wysypka (23,0%). Najczęstszymi niepożądanymi reakcjami skórnymi wśród pracowników ochrony zdrowia noszących odzież ochronną były suchość skóry (36,1%) i swędzenie (34,4%). 

9) Maski na twarz zanieczyszczają środowisko

Tytuł: Maski na twarz Covid-19: potencjalne źródło mikroplastikowych włókien w środowisku.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32563114/

Wniosek: Wzrost produkcji i konsumpcji masek na twarz na całym świecie spowodował nowe wyzwanie środowiskowe, zwiększając ilość odpadów z tworzyw sztucznych i cząstek z tworzyw sztucznych w środowisku. Niektóre z tych materiałów przedostają się do dróg wodnych, skąd docierają do środowiska słodkowodnego i morskiego, zwiększając obecność tworzyw sztucznych w środowisku wodnym.

10) Obecny artykuł kompleksowo podsumowuje dowody naukowe dotyczące noszenia masek na twarz w erze COVID-19

Tytuł: Maski na twarz w erze COVID-19: hipoteza zdrowotna.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33303303/

Wniosek: Wiele krajów na całym świecie stosowało medyczne i niemedyczne maski na twarz jako niefarmaceutyczną interwencję w celu ograniczenia przenoszenia i zakaźności koronawirusa 2019 (COVID-19). Chociaż brakuje dowodów naukowych potwierdzających skuteczność masek na twarz, ustalono niekorzystne skutki fizjologiczne, psychologiczne i zdrowotne. Postawiono hipotezę, że maski na twarz mają negatywny wpływ na profil bezpieczeństwa i skuteczności
i należy ich unikać.

11) Prawdopodobieństwo przeniesienia patogenu jest silnie uzależnione od jakości powietrza w pomieszczeniach, następnie zakaźności pacjenta, a w najmniejszym stopniu od ochrony dróg oddechowych podczas używania medycznych masek na twarz

Tytuł: Modelowanie przenoszenia koronawirusów, wirusa odry, grypy oraz w klinikach stomatologicznych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32614681/

Wniosek: Z analizy wrażliwości wynika, że ​​prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa jest silnie uzależnione od jakości powietrza w pomieszczeniu, a następnie zakaźności pacjenta, a najmniej przez ochronę dróg oddechowych przed stosowaniem medycznych masek na twarz. Przenoszenie przez powietrze patogenów, takich jak wirus odry i koronawirusy, prawdopodobnie nastąpi w gabinecie stomatologicznym. Skala ryzyka jest jednak silnie uzależniona od konkretnych warunków w każdej klinice dentystycznej. Poprawa jakości powietrza
w pomieszczeniach dzięki wentylacji, która redukuje dwutlenek węgla, jest najważniejszym czynnikiem, który znacznie zwiększy lub zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia patogenu.

12) Naukowo udowodnione niekorzystne skutki dla osób noszących maskę, zarówno na poziomie psychologicznym, społecznym, jak i fizycznym

Tytuł: Czy maska, która zakrywa usta i nos jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użytkowaniu i wolna od potencjalnych zagrożeń?

Źródło: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344

Wniosek: Z epidemiologicznego punktu widzenia infekcji, maski w codziennym użytkowaniu stwarzają ryzyko samozakażenia przez użytkownika zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, w tym przez skażone ręce. Ponadto maski są nasiąknięte wydychanym powietrzem, który potencjalnie gromadzi czynniki zakaźne z nosogardzieli, a także z otaczającego powietrza na zewnątrz i wewnątrz maski. W szczególności należy tu wymienić groźne bakterie i grzyby wywołujące infekcje, ale także wirusy. Naukowcy uważają, że maski używane przez ogół społeczeństwa stwarzają ryzyko infekcji, ponieważ znormalizowane zasady higieny szpitali nie mogą być przestrzegane przez ogół społeczeństwa. Ponadto osoby noszące maski (chirurgiczne, N95, maski z tkaniny) wydychają stosunkowo mniejsze cząsteczki (rozmiar od 0,3 do 0,5 μm) niż osoby bez masek, a głośniejsza mowa pod maskami dodatkowo wzmacnia tę zwiększoną produkcję drobnego aerozolu przez osobę noszącą maskę.

13) Stosowanie masek na twarzy może wywołać proces przedostawania się drobnoustrojów z jamy ustnej do płuc, potencjalnie wpływając na ryzyko nowotworu

Tytuł: Dysbioza dolnych dróg oddechowych wpływa na progresję raka płuc

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33177060/

Wniosek: W raku płuc często dochodzi do wzbogacenia mikroflory dolnych dróg oddechowych o komensale pochodzące z jamy ustnej, a modele ex vivo potwierdzają, że niektóre z tych bakterii mogą wyzwalać sygnatury transkryptomiczne gospodarza związane z karcynogenezą. Wiele linii badań wykazało, że mikroflora jelitowa wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza na immunoterapię w chorobach nowotworowych. Potwierdzono, że miejscowa mikroflora dróg oddechowych moduluje napięcie immunologiczne gospodarza w raku płuc, wpływając na progresję guza i rokowanie. 

14) Jedna trzecia pracowników służby zdrowia cierpiała na bóle głowy po użyciu maski

Tytuł: Efekty długotrwałego noszenia maski N95 i maski chirurgicznej: badanie pilotażowe

Źródło: https://ratical.org/PandemicParallaxView/JLPRR-01-00021.pdf

Wniosek: Jedna trzecia pracowników służby zdrowia cierpiała na bóle głowy po użyciu maski, większość z nich miała wcześniej istniejące bóle głowy, które pogarszały się po założeniu maski, a 60% wymagało leków przeciwbólowych w celu złagodzenia bólu.

15) Badanie z udziałem 159 pracowników służby zdrowia w wieku od 21 do 35 lat wykazało, że 81% cierpiało na bóle głowy spowodowane noszeniem maski na twarzy

Tytuł: Bóle głowy związane ze sprzętem ochrony osobistej – badanie przekrojowe wśród pracowników służby zdrowia pierwszej linii podczas COVID-19

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/

Wniosek: U większości pracowników służby zdrowia bóle głowy związane
z noszeniem osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska ​​na twarz N95 i okulary ochronne podczas opieki nad pacjentami, pojawiają się na nowo lub zaostrzają się w przypadku wcześniej istniejących bólów głowy.

16) Znaczące zmniejszenie tlenu we krwi u chirurgów wywołanych maską chirurgiczną

Tytuł: Wstępny raport o odtlenieniu wywołanym maską chirurgiczną podczas poważnego zabiegu chirurgicznego.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/

Wniosek: W tym badaniu naukowcy zbadali poziom tlenu we krwi u 53 chirurgów za pomocą pulsoksymetru. Mierzyli natlenienie krwi przed operacją, a także pod koniec operacji. Naukowcy odkryli, że maska ​​znacznie obniżyła poziom tlenu we krwi. Im dłuższy czas noszenia maski, tym większy spadek poziomu tlenu we krwi.

17) Ciężarne pracownice służby zdrowia podczas noszenia masek N95 miały spadek zużycia tlenu o 13,8% w porównaniu z grupą kontrolną

Tytuł: Konsekwencje oddechowe stosowania maski typu N95 u ciężarnych pracowników służby zdrowia — kontrolowane badanie kliniczne.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

Wniosek: Wykazano, że oddychanie przez maski N95 utrudniają wymianę gazową i obciążają układ metaboliczny ciężarnych pracownic służby zdrowia, co należy uwzględnić w wytycznych dotyczących stosowania masek. 

18) Potencjalne narażenie pracowników służby zdrowia na wirusa grypy

Tytuł: Ocena narażenia na wirus grypy i powrotu do zdrowia po skażonych maskach chirurgicznych i N95

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30029810/

Wniosek: W badaniu tym maski chirurgiczne pracowników służby zdrowia zostały zmierzone za pomocą osobistych próbników bioaerozolu w celu wykrycia wirusa grypy. Na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych wykryto różne patogeny układu oddechowego, które mogą powodować zakażenie.

19) Patogeny układu oddechowego na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych mogą powodować samozakażenie

Tytuł: Zanieczyszczenie wirusami dróg oddechowych na zewnętrznej powierzchni masek medycznych używanych przez szpitalnych pracowników służby zdrowia

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Wniosek: Patogeny układu oddechowego na zewnętrznej powierzchni używanych masek medycznych mogą powodować samozakażenie. Ryzyko jest wyższe wraz z dłuższym czasem używania maski (> 6 godzin) i wyższymi wskaźnikami kontaktu klinicznego. Protokoły dotyczące czasu użytkowania maski powinny określać maksymalny czas ciągłego użytkowania masek i powinny uwzględniać wskazówki w przypadku wysokiego kontaktu. Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi tych zagrożeń, aby chronić siebie i otaczających ich ludzi.

20) Badanie to dostarcza mocnych dowodów na identyfikację masek chirurgicznych jako źródła skażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych

Tytuł: Maski chirurgiczne jako źródło zakażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30035033/

Wniosek: Badanie to dostarcza mocnych dowodów na identyfikację masek chirurgicznych jako źródła skażenia bakteryjnego podczas zabiegów operacyjnych, co powinno być powodem do niepokoju i zwrócenia uwagi na zapobieganie infekcjom podczas wykonywanych operacji.

Skutki niedotlenienia organizmu

Spadek poziomu tlenu (niedotlenienie) związane jest z upośledzeniem odporności. Badania wykazały, że niedotlenienie może hamować rodzaj głównych komórek odpornościowych wykorzystywanych do zwalczania infekcji wirusowych zwanych limfocytami T.  To przygotowuje scenę do zarażenia się każdą infekcją, w tym koronawirusem. Zasadniczo maska ​​może bardzo zwiększać ryzyko infekcji.

Źródło 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179900/

Źródło 2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/

Niski poziom tlenu sprzyja również stanom zapalnym, które mogą sprzyjać rozwojowi, inwazji i rozprzestrzenianiu się nowotworów.

Źródło 1: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23493580/

Źródło 2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15380510/

Powtarzające się epizody niedotlenienia są znaczącym czynnikiem powodującym miażdżycę naczyń krwionośnych, a tym samym wzrost wszystkich chorób sercowo-naczyniowych (ataki serca) i mózgowo-naczyniowych (udar mózgu).

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17332479/

Ponadto maseczki powodują:

Jeżeli Policjanci, mimo otrzymania tego pisma, z którego jednoznacznie wynika, że maseczki powodują niekorzystne skutki zdrowotne, nadal będą swoimi działaniami wymuszać na społeczeństwie obowiązek zasłaniania ust i nosa pod groźbą wystawiania mandatów karnych, muszą liczyć się z poniesieniem z tego tytułu odpowiedzialności karnej.

Art. 160 § 1. Kodeksu karnego stanowi: Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

„Nieznajomość prawa – nie zwalnia z jego przestrzegania”

*Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat, łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – paremia prawnicza pokrewna do ignorantia iuris nocet oznaczająca, że nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa.

Z poważaniem

Ernest Kacik

Polecam również artykuł: “Brak podstaw prawnych do nakładania przez Sanepid kar administracyjnych.”

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązu
je!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x