Menu

WHO posuwa się naprzód z planami zwalczania “dezinformacji” i “nieprawdziwych informacji” w świetle prawa międzynarodowego

2 marca, 2023 - Uncategorized, WHO
WHO posuwa się naprzód z planami zwalczania “dezinformacji” i “nieprawdziwych informacji” w świetle prawa międzynarodowego

Światowa niewybieralna agencja zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) posuwa się naprzód ze swoimi planami wprowadzenia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), które dałyby jej nowe daleko idące uprawnienia do zwalczania „dezinformacji i nieprawdziwych informacji”.

Plany zmiany Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) zostały uruchomione w styczniu 2022 roku, kiedy administracja Bidena po cichu zaproponowała gruntowne zmiany w IHR .

Obecnie IHR są prawnie wiążącym instrumentem prawa międzynarodowego. Wymagają od 196 krajów zbudowania zdolności do wykrywania i zgłaszania potencjalnych zagrożeń zdrowia publicznego na całym świecie oraz szybkiego reagowania na zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), ilekroć zostanie ono ogłoszone przez WHO.

Poprawki forsowane przez administrację Bidena miały na celu zwiększenie uprawnień WHO do zgłaszania „potencjalnych” zagrożeń zdrowotnych i upoważnienie WHO do opracowania nowych globalnych mechanizmów nadzoru i udostępniania danych.

Ale po tym, jak administracja Bidena przesłała swoje propozycje, inne państwa członkowskie złożyły własne propozycje poprawek do IHR. Do tej pory zgłoszono 307 propozycji zmian. Proponowane poprawki wykraczają poza zakres pierwotnych sugestii administracji Bidena i mają na celu nadanie WHO dodatkowych uprawnień do przeciwdziałania tzw. dezinformacji i nieprawdziwym informacjom.

Podczas niedawnego spotkania WHO, które rozpoczęło się 20 lutego i zakończyło 24 lutego, grupa robocza przedstawicieli WHO zakończyła czytanie proponowanych poprawek do IHR, uzgodniła kolejne kroki do bardziej dogłębnych negocjacji i zaplanowała ich następne spotkanie, które rozpocznie się 17 kwietnia i zakończy 20 kwietnia. Opublikowano również wstępny harmonogram, który sugeruje, że poprawki zostaną sfinalizowane do maja 2024 r. 

Kopię tymczasowego harmonogramu można pozyskać tutaj.

W jaki sposób proponowane poprawki do IHR rozszerzają uprawnienia WHO

1. Nowe przepisy, które mają zastosowanie do „potencjalnych” nagłych sytuacji zdrowotnych i zagrożeń dla zdrowia

Istniejące przepisy IHR Dyrektorowi Generalnemu WHO ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), który jest obecnie zdefiniowany jako: “Nadzwyczajne wydarzenie, które zostało określone jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się choroby i potencjalnie wymagające skoordynowanej międzynarodowej reakcji”.

Są one również ograniczone w swoim zakresie. W szczególności celem i zakresem obecnego IHR jest „zapobieganie, ochrona, kontrola i reakcja zdrowia publicznego na międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób w sposób współmierny i ograniczony do zagrożeń dla zdrowia publicznego”.

Jednak te proponowane zmiany rozszerzają zakres IHR poprzez dodanie słowa “potencjalny” do kilku kluczowych sekcji. Poprawki dają Dyrektorowi Generalnemu WHO prawo do ogłoszenia “potencjalnego lub rzeczywistego” stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) i rozszerzają zakres IHR, aby objąć “wszystkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne”.

2. Nowe uprawnienia do ogłaszania stanów zagrożenia zdrowia

Obecnie stany zagrożenia zdrowia mogą być ogłaszane wyłącznie przez dyrektora generalnego WHO, a oświadczenia te muszą być zgodne z kryteriami PHEIC. Proponowane zmiany umożliwiają WHO ogłaszanie nowych rodzajów stanów zagrożenia zdrowia, nadają dyrektorom regionalnym WHO uprawnienia do ogłaszania niektórych rodzajów stanów zagrożenia zdrowia oraz pozwalają WHO na wydawanie nowych rodzajów ostrzeżeń o zagrożeniu zdrowia.

W szczególności proponowane zmiany nadają dyrektorowi generalnemu nowe uprawnienia do wydawania “pośredniego ostrzeżenia dotyczącego zdrowia publicznego” dla dowolnego kraju w odpowiedzi na zdarzenia, które nie spełniają kryteriów PHEIC, umożliwiają dyrektorom regionalnym ogłaszanie “sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym” (PHERC) oraz umożliwiają dyrektorom regionalnym wydawanie “pośredniego ostrzeżenia dotyczącego zdrowia”.

3. Nowy przepis uznający WHO za „organ koordynujący” podczas PHEIC

Proponowane zmiany nie tylko nadają WHO nowe uprawnienia do ogłaszania stanów zagrożenia zdrowia, ale także uznają WHO “za organ kierujący i koordynujący międzynarodowe reagowanie w zakresie zdrowia publicznego” podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

W ramach tego postanowienia wszystkie państwa członkowskie WHO zgadzają się „przestrzegać zaleceń WHO w swoich międzynarodowych działaniach w zakresie zdrowia publicznego”.

Plany WHO dotyczące przeciwdziałania dezinformacji i nieprawdziwych informacji w ramach IHR

WHO ma już znaczący wpływ na cenzurowanie treści online, które uważa za dezinformację lub nieprawdziwą informację. Współpracuje z  YouTubeFacebookiemWikipediąSam YouTube ocenzurował ponad 800 000 filmów w ramach polityki zabraniającej działań przeciwko WHO.

Ale dzięki tym proponowanym zmianom i zwiększonym uprawnieniom, które one przynoszą, WHO planuje dalsze rozszerzenie swoich wpływów w tej dziedzinie.

Proponowane zmiany wskazują WHO jako podmiot, który powinien wzmocnić swoje zdolności do “przeciwdziałania dezinformacji i nieprawdziwym informacjom” oraz budować zdolności państw członkowskich umożliwiające “wykorzystanie kanałów komunikacyjnych do przekazywania informacji o zagrożeniu, przeciwdziałania dezinformacji i nieprawdziwym informacjom”.

Ponadto, proponowane zmiany upoważniają WHO do wzmocnienia zdolności do ” koordynowania działań z “agencjami ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych], środowiskiem akademickim, podmiotami niepaństwowymi i przedstawicielami społeczeństwa.”

Kopia pełnej listy proponowanych zmian do IHR znajduje się tutaj.

W tym miejscu natomiast znajduje się zestawienie proponowanych poprawek do IHR.

To dążenie do przyznania niewybieralnej globalnej agencji zdrowia (WHO) nowych uprawnień w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i nieprawdziwym informacjom nastąpiło po tym, jak wiele osób zostało oskarżonych o szerzenie dezinformacji i zostało ocenzurowanych w sieci podczas pandemii, gdy wygłaszali oni prawdziwe twierdzenia, takie jak np., że zaszczepione osoby mogą rozprzestrzeniać Covid (twierdzenie, które władze przyznają obecnie, że jest prawdziwe).

Pomimo tego, że władze przyznają teraz, że osoby zaszczepione mogą rozprzestrzeniać Covid, WHO  określiła „niechęć do szczepień i szerzenie dezinformacji” jako przeszkody, z którymi należy się uporać,  a nawet zasugerowała, że ​​„aktywizm antyszczepionkowy” jest bardziej zabójczy niż „globalny terroryzm”.

W raporcie, który został opublikowany wraz z tymi proponowanymi poprawkami do IHR, WHO nadal wyraża swoją pogardę dla treści, które uznaje za dezinformację. Niewybieralna globalna agencja zdrowia (WHO) stwierdziła, że dezinformacja i nieprawdziwe informacje “utrudniły znaczącą reakcję w zakresie zdrowia publicznego” podczas Covid i skarżyła się, że mogą one „podważać zaufanie publiczne do agencji zdrowia i utrudniać publiczne zaufanie do wytycznych rządowych lub WHO i ich przestrzeganie”.

WHO zaapelowała również w raporcie o “równowagę między zapewnieniem dokładniejszej informacji naukowej z jednej strony, a wolnością słowa i prasy z drugiej”.

Kopia tego raportu znajduje się tutaj.

Niektórzy politycy sprzeciwili się proponowanym poprawkom do IHR, ale sprzeciw ten nie przeszkodził jeszcze WHO w posuwaniu się naprzód z jej tymczasowym harmonogramem ukończenia poprawek do maja 2024 roku.

WHO jest uprawniona do przyjęcia proponowanych poprawek zgodnie z artykułem 21 Konstytucji WHO. Po sfinalizowaniu poprawek, wejdą one w życie dla wszystkich państw członkowskich “po odpowiednim powiadomieniu o ich przyjęciu” przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA), organ decyzyjny WHO, chyba że państwa członkowskie odrzucą je w określonym czasie. Ten określony okres dla tych proponowanych poprawek do IHR wynosi sześć miesięcy.

Konstytucja WHO nie precyzuje, ile głosów jest potrzebnych do przyjęcia zmian w przepisach. Jednak  według SWP Berlin, instytutu badawczego, który doradza decydentom politycznym w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przepisy WHO wymagają niższego progu głosowania niż konwencje (które wymagają większości dwóch trzecich głosów).

W przeciwieństwie do zwykłego procesu stanowienia prawa w krajach demokratycznych, gdzie wybrani urzędnicy głosują nad prawem obowiązującym ich obywateli, większość głosów decydujących o tym, czy prawnie wiążąca konwencja lub rozporządzenie WHO ma zastosowanie do danego kraju, jest oddawana przez przedstawicieli innych krajów. Wielu z tych przedstawicieli to niewybieralni dyplomaci, których nie można przegłosować przy urnie i którzy często zachowują swoje stanowisko, gdy zmienia się partia rządząca.

Te proponowane zmiany w IHR są tylko jedną z oczekujących zmian, które mogą dać WHO większą władzę nad treściami online. WHO obecnie negocjuje zerowy projekt swojego międzynarodowego traktatu pandemicznego, który jest skierowany przeciwko dezinformacji i nieprawdziwym informacjom. Podobnie jak w przypadku IHR, WHO zamierza sfinalizować międzynarodowy traktat pandemiczny do maja 2024 roku.

A uzyskanie przez WHO ewentualnego zwiększenia uprawnień do cenzurowania treści jest tylko jedną z konsekwencji tych proponowanych poprawek do IHR i finalizacji międzynarodowego traktatu pandemicznego. Oba te rozwiązania dążą również do zwiększenia uprawnień w zakresie nadzoru, a proponowane poprawki do IHR określają plan działania związany z wprowadzeniem międzynarodowych paszportów szczepionkowych.

Źródło: https://greenmedinfo.com/blog/who-moves-forward-plans-target-misinformation-and-disinformation-under-internatio

Zapisz się do naszego newslettera

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x