Menu

Naukowcy i lekarze ostrzegają przed poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G

10 października, 2020 - Pola elektromagnetyczne, Promieniowanie
Naukowcy i lekarze ostrzegają przed poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G

My, niżej podpisani naukowcy i lekarze, zalecamy moratorium na wprowadzenie piątej generacji 5G, do czasu aż naukowcy niezależni od przemysłu w pełni zbadają jej potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska. 5G znacząco podniesie już istniejącą ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowych (RF-EMF) w telekomunickacji, będąc dodatkiem do 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, itp. Udowodniono, że pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (RF-EMF) są szkodliwe dla ludzi i środowiska.

5G prowadzi do ogromnego wzrostu przymusowej ekspozycji na promieniowanie technologii bezprzewodowych

Technologia 5G jest skuteczna tylko na krótki dystans, źle przenika przez materiały stałe. Potrzebnych będzie wiele nowych anten, a do pełnego wprowadzenia tej technologii anteny będą co 10–12 budynek w rejonach miejskich,  co spowoduje ogromne zwiększenie przymusowej ekspozycji.

Z „coraz bardziej rozpowszechnionym użyciem technologii bezprzewodowych” nikt nie jest w stanie uniknąć ekspozycji. Dodatkiem do zwiększonej ilości nadajników 5G (nawet w domach, sklepach czy szpitalach), zgodnie z szacunkami “od 10 do 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitorujących, samojeżdzących samochodów i autobusów, itp.) stanowić będzie część Internetu Rzeczy. Wszystko to może spowodować znaczący wzrost długoterminowej ekspozycji na fale RF-EMF obywateli Unii Europejskiej.

Szkodliwe efekty ekspozycji na fale RF-EMF zostały już udowodnione

Ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów wyraziło swoje „poważne obawy” odnośnie wszechobecnej i wzrastającej ekspozycji na fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektroniczne oraz urządzenia technologii bezprzewodowych, które już istnieją, jeszcze przed dodatkowym wprowadzeniem 5G. Odnoszą się oni do faktu, że „liczne niedawne publikacje naukowe pokazały, że pola elektromagnetyczne mają wpływ na organizmy żywe przy poziomach dużo niższych niż większość międzynarodowych i krajowych wytycznych”. Efekty pól elektromagnetycznych dotyczą wzrostu ryzyka raka, stresu komórkowego, wzrostu szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcjonalnych układu rozrodczego, zaburzeń pamięci i uczenia się, zaburzeń neurologicznych oraz negatywnych wpływów na ogólne samopoczucie u ludzi. Uszkodzenia mają dużo większy zasięg niż tylko u ludzi, gdyż ciągle rośnie ilość dowodów pokazujących szkodliwy wpływ na rośliny i zwierzęta.

Po apelu naukowców w 2015 roku, dodatkowe badania przekonująco potwierdziły, że istnieje poważne ryzyko dla zdrowia od RF-EMF pochodzącego od łączności bezprzewodowej. Największe badanie na świecie w tej dziedzinie (jego koszt to 25 mln USD) o nazwie Krajowy Program Toksykologii (National Toxicology Program, w skrócie NTP) pokazało statystycznie znaczący wzrost przypadków raka  mózgu i serca u  zwierząt poddanych działaniu pól elektromagnetycznych (EMF) poniżej wytycznych podanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony przez Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, w skrócie ICNIRP), za którymi podąża większość krajów. Wyniki te wspierają wyniki  badań epidemiologicznych  na ludziach dotyczących promieniowania radiowego (RF) i ryzyka raka mózgu. Wiele zrecenzowanych raportów naukowych pokazuje szkodliwość pól elektromagnetycznych (EMF) na zdrowie człowieka.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która jest oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2011 roku doszła do wniosku, że ​​pola elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwościach 30 kHz – 300 GHz są możliwym kancerogenem dla człowieka (grupa 2B). Jednak nowe badania, takie jak badanie NTP wspomniane wyżej oraz kilka innych badań epidemiologicznych, w tym ostatnie badania nad użytkowaniem telefonów komórkowych i ryzykiem raka,  potwierdzają, że promieniowanie RF-EMF jest rakotwórcze dla człowieka.

W wytycznych EUROPA EM-EMF z 2016 r.  stwierdza się, że „istnieją mocne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre pola elektromagnetyczne stanowi czynnik ryzyka zachorowania na niektóre rodzaje raka, chorobę Alzheimera i wpływa na męską płodność. Do częstych objawów nadwrażliwości elektromagnetycznej zalicza się bóle głowy, trudności z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii, zmęczenie i symptomy grypopodobne”.

Objawy złego stanu zdrowia, które od wielu lat w literaturze naukowej wiązano z ekspozycją na pola elektromagnetyczne (EMF) i promieniowanie sieci bezprzewodowych, dotykają coraz większej części populacji Europy. W Międzynarodowej Naukowej Deklaracji dotyczącej EHS oraz wielokrotnej wrażliwości chemicznej (MCS), Bruksela 2015, stwierdza się, że: „w świetle obecnej wiedzy naukowej, kładziemy nacisk, aby wszystkie krajowe i międzynarodowe organizacje i instytucje… uznały EHS i MCS za prawdziwe stany chorobowe, które w najbliższych latach działając jako choroby wskaźnikowe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świece, tj. w krajach wdrażających nieograniczone stosowanie technologii bezprzewodowych opartych na polach elektromagnetycznych oraz substancje chemiczne wprowadzone do obrotu… Bezczynność stanowi koszt dla społeczeństwa i nie może już dłużej być opcją … jednogłośnie uznajemy, że jest to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego… i chcemy, aby środki profilaktyki pierwotnej były przyjmowane i traktowane priorytetowo, aby można było stawić czoła tej  ogólnoświatowej epidemii”. 

Zalecenia

W 2005 roku Unia Europejska przyjęła zasadę ostrożności (UNESCO): „Gdy działalność człowieka może prowadzić do moralnie niedopuszczalnej szkody, która pod kątem nauki jest wiarygodna, ale niepewna, należy podjąć działanie, aby jej uniknąć albo ją zmniejszyć.” 

Rezolucja 1815  (Rada Europy, 2011): „Należy podjąć wszelkie rozsądne środki, aby zredukować ekspozycję u dzieci i młodzieży, gdyż grupa ta wydaje się być najbardziej narażona na nowotwory głowy… Zgromadzenie silnie rekomenduje przyjęcie zasady ALARA (na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie), obejmującej zarówno tak zwane termiczne oraz nietermiczne (biologiczne) efekty promieniowania elektromagnetycznego” oraz “ulepszenie standardów oceny ryzyka i jakości”.

Kodeks Norymberski (1949) odnosi się do wszystkich eksperymentów na ludziach, zatem także do rozwoju technologii 5G z nową, wyższą ekspozycją na RF-EMF. Wszystkie tego typu eksperymenty „powinny opierać się na wcześniejszej wiedzy (np. oczekiwania wynikające z doświadczeń na zwierzętach), która usprawiedliwia przeprowadzenie eksperymentu. Nie należy przeprowadzać eksperymentów w przypadku, gdy istnieje powód, że nastąpi śmierć lub uszkodzenie ciała, może z wyjątkiem przypadków, gdy lekarze prowadzący doświadczenie służą również jako uczestnicy danego eksperymentu.” (Kodeks Norymberski, pkt 3-5). Obecnie opublikowane badania naukowe pokazują, że “istnieją powody, by wierzyć” w realne zagrożenia dla zdrowia.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega przed „ryzykiem promieniowania z urządzeń użytku codziennego”. Pomimo, że promieniowanie z tych urządzeń jest poniżej norm WHO / ICNIRP.  EEA stwierdza także, że jest: „wiele przykładów niedopełnienia zasady ostrożności w przeszłości, co skutkowało poważnymi i często nieodwracalnymi uszkodzeniami zdrowia i środowiska … szkodliwa ekspozycja może być powszechna, zanim uzyskamy„ przekonujące ”dowody szkód od długoterminowej ekspozycji, a także zrozumienie procesów biologicznych, tłumaczących jak dochodzi do szkód.”

„Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa” chronią przemysł, a nie zdrowie

Obecne „wytyczne dotyczące bezpieczeństwa” ICNIRP są nieaktualne. Wszystkie wymienione powyżej dowody szkód mają miejsce przy poziomach promieniowania niższych od „wytycznych bezpieczeństwa” podanych przez ICNIRP. Dlatego też potrzebne są nowe normy bezpieczeństwa. Powodem mylnych wytycznych jest to, że „konflikt interesów członków ICNIRP, ze względu na ich relacje z firmami telekomunikacyjnymi, podważa ich bezstronność, która powinna cechować regulacje Standardów Ekspozycji Zdrowia Publicznego w zakresie promieniowania niejonizującego… Do ocenienia ryzyka wystąpienia nowotworów, konieczne jest uwzględnienie naukowców mających kompetencje medyczne, zwłaszcza w dziedzinie onkologii.”

Aktualne wytyczne ICNIRP / WHO dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF) opierają się na przestarzałej hipotezie mówiącej, że „efektem krytycznym ekspozycji na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa człowieka, jest  podgrzanie tkanki.” Jednakże, naukowcy udowodnili, że wiele różnych schorzeń i szkód powstaje bez podgrzania  („efekt nietermiczny”) przy poziomach promieniowania znacznie niższych niż wytyczne ICNIRP.

Wzywamy Unię Europejską:

1) Do podjęcia wszelkich środków, aby zatrzymać rozwój 5G RF-EMF do czasu, aż niezależni naukowcy upewnią się, że 5G oraz całkowita suma promieniowań pochodzących od RF-EMF (5G wraz z 2G, 3G, 4G i WiFi) nie będzie szkodliwa dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży oraz dla środowiska.

2) Do zalecenia wszystkim krajom Unii Europejskiej, a zwłaszcza ich placówkom zajmującym się bezpieczeństwem promieniowania, aby przyjęły Rezolucję 1815 oraz poinformowały obywateli, w tym nauczycieli i lekarzy, o zagrożeniach zdrowotnych związanych z promieniowaniem RF-EMF oraz jak i dlaczego unikać łączności bezprzewodowej, szczególnie w pobliżu placówek dziennej opieki nad dziećmi, szkół, domów, miejsc pracy, szpitali i placówek opieki nad osobami starszymi.

3) Do natychmiastowego powołania unijnej grupy roboczej składającej się z niezależnych, prawdziwie bezstronnych naukowców zajmujących się polem elektromagnetycznym i zdrowiem, nie będących pod wpływem przemysłu i bez konfliktu interesów, aby dokonali ponownej oceny ryzyka dla zdrowia oraz:

a) Podjęli decyzję odnośnie nowych, bezpiecznych „norm maksymalnej całkowitej ekspozycji” dla łączności bezprzewodowej w Unii Europejskiej.

b) Zbadali całkowitą i skumulowaną ekspozycję, mającą wpływ na obywateli Unii Europejskiej.

c) Utworzyli zasady jak unikać ekspozycji na wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne, przekraczające nowe „normy maksymalnej całkowitej ekspozycji”, które zostaną zalecone lub wdrożone w Unii Europejskiej w celu ochrony obywateli, a zwłaszcza niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży.

4) Do powstrzymywania organizacji lobbystycznych przemysłu technologii bezprzewodowych i przemysłu telekomunikacyjnego od namawiania urzędników unijnych do podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozpowszechnianiai promieniowania RF, w tym technologii 5G w Europie.

5) Do faworyzowania i wdrażania przewodowej telekomunikacji cyfrowej, a nie technologii bezprzewodowej. 

Z wyrazami szacunku , wrzesień 2017

Rainer Nyberg EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finlandia (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell ,  dr n. Med., Profesor (dr hab.) Oddział Onkologii, Wydział Medycyny i Zdrowia, Szpital Uniwersytecki, Örebro, Szwecja. Obecny adres: The Environment and Research Foundation, Örebro, Szwecja, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

Link do listy osób podpisanych pod apelem 5G.

Zapisz się do naszego newslettera

Polecam również artykuł: “Pola elektromagnetyczne zaburzają twój układ odpornościowy.”

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/scientists-and-doctors-warn-potential-serious-health-effects-5g

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestr
acja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x