Menu

Skuteczna i bezpieczna globalna strategia zwalczania koronawirusa

2 sierpnia, 2020 - Koronawirus
Skuteczna i bezpieczna globalna strategia zwalczania koronawirusa

Ivanov V, Ivanova S, Niedzwiecki A, Rath M
Dr. Rath Research Institute, San Jose, CA, USA

Obecna infekcja koronawirusem „żywi się” szeroko rozpowszechnioną, istniejącą już wcześniej pandemią: chronicznym niedoborem mikroskładników odżywczych, który dotyka setek milionów ludzi na całym świecie.

Jedynym znanym komórkowym „punktem wejścia”, przez który koronawirusy mogą infekować komórki organizmu, jest receptor II typu konwertujący angiotensynę (ACE2) (Lan 2020Li W 2003Hoffman 2005Yan 2020Zhou 2020).

ACE2 jest integralnym białkiem w błonie komorkowej obecnym w wielu typach komórek w organizmie człowieka, o szczególnie silnej ekspresji w układzie oddechowym, sercowo-naczyniowym, pokarmowym i moczowym. Wśród typów komórek wykazujacych ekspresje ACE2, szczególnie dobrze zbadano komórki śródbłonka naczyń oraz komórki nabłonka układu oddechowego. Komórki wykazujące ekspresję ACE2 mogą być komórkami docelowymi, a ich rozmieszczenie w organizmie człowieka może wskazywać na potencjalne drogi zakażenia wirusem SARS (Hamming 2004Wan 2020).

Uzasadnienie naszych badań

Przez lata z powodzeniem przetestowaliśmy konkretne mikroskładniki odżywcze jako naturalne inhibitory infekcji wirusowych i określiliśmy wspólne cele biologiczne dla tych naturalnych związków – niezależne od konkretnych typów wirusów. Nasze badania wykazały, że witamina C, szczególnie w połączeniu z innymi naturalnymi związkami, takimi jak: lizyna, ekstrakt z zielonej herbaty, kwercetyna i innymi mikroelementami, może wpływać na kluczowe mechanizmy związane z zakażeniem wirusem ludzkiej grypy H1N1 (Jariwalla 2007), ptasiej grypy H5N1 (Deryabin 2008), ptasiej grypy H9N2 in vitro i in vivo (Barbour 2009) oraz HIV (Jariwalla 2010). Mikroelementy te skutecznie hamowały infekcyjność wirusow, ich namnażanie i rozprzestrzenianie i mogły chronić zainfekowane tkanki przed uszkodzeniami związanymi z zakażeniem. Ponadto te naturalne składniki miały lepszą skuteczność w ochronie np. komórek zakażonych wirusem ptasiej grypy niż leki przeciwwirusowe, takie jak Tamiflu i Amantadyna (Deryabin 2008).

Suplementacja komórkowa

Zastosowana w badaniu formuła mikroskładników odżywczych została opracowana w Instytucie Badawczym dr Ratha (San Jose, Kalifornia). Formula rozpuszczona w 0,1N HCl zgodnie z protokołem US Pharmacopeia (USP 2040)  została oznaczona jako roztwór podstawowy.  W celach doświadczalnych komórkom na pożywce wzrostowej podawano wskazane dawki formuły w 100 μL/dołek przez 3-7 dni. Stężenie robocze suplementu wyrażano jako milionowe części stężenia podstawowego na ml (mpsc/mL). Skład formuły oraz stosowane w doświadczeniach dawki przedstawiono w tabeli 1. Proces zapalny w komórkach SAEC został wywołany przez współinkubację z 10 ng/ml ludzkiego czynnika TNF alfa lub z 100 ng/ml ludzkiej interleukiny-6 (Sigma).

Badanie ACE2 ELISA

Dołki z płytkami hodowlanymi zostały dwukrotnie przepłukane solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) i utrwalone 3% roztworem formaldehydu/0,5% Triton X100/PBS przez 1h w temperaturze 4°C, a następnie czterokrotnie przepłukane PBS. Następnie dodano 200 μL 1% albuminy surowicy bydlęcej BSA (Sigma) w PBS. Płyta była następnie inkubowana przez noc w temperaturze 4°C. Poliklonalne królicze przeciwciała antyACE-2 (Sigma) dodano do 100 μL 1%BSA/PBS i inkubowano 1.5 godziny w temperaturze pokojowej (RT). Po trzech cyklach przemycia z 0,1% BSA/PBS, do dołków dodano 100 μL króliczych przeciwciał anty-IgG sprzężonych z peroksydazą chrzanową (HRP, Sigma) na 1 h w temperaturze pokojowej (RT). Po trzech cyklach płukania 0,1%BSA/PBS pozostałą aktywność HRP oznaczono poprzez inkubację 100 μL roztworu substratu TMB (Sigma) przez 20 min w RT, po czym dodano 50 μL 1N H2SO4 i dokonano pomiaru gęstości optycznej przy długości fali 450 nm za pomocą czytnika mikropłytek (Molecular Device). Wyniki są wyrażone jako procent kontroli bez dodatków (wartość średnia +/- SD, n=6). Średnia wartość kontroli nieswoistej (dołki inkubowane bez przeciwciała antyACE2) (n=6) została odjęta od wszystkich wartości próbek.

Tabela 1: Zestawienie i stężenie badanych mikroskładników odżywczych

Specyficzna formuła mikroskładników zmniejsza ekspresję receptora ACE2

Wpływ badanej formuły mikroelementów na ekspresję komórkową ACE2 przedstawiono na wykresie 1A dla komórek śródbłonka aorty ludzkiej [HAoEC] oraz na wykresie 1B dla komórek ludzkiego płuca (ludzkie komórki nabłonkowe dróg oddechowych, SAEC).

W każdym typie komórek specyficzna formuła mikroelementów była w stanie obniżyć ekspresję tych wirusowych „drzwi wejściowych do komórek” w sposób zależny od stężenia. Spadek ekspresji ACE2 dla najwyższego badanego stężenia mikroskładników odżywczych wyniósł 50% w komórkach śródbłonka i 41% w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych.

Wykres 1: Wpływ badanej formuły mikroskładników odżywczych na ekspresję ACE2 w ludzkich komórkach śródbłonka aorty (A) i komórkach nabłonkowych dróg oddechowych (B). Zwiększenie stężenia specyficznej mieszanki mikroskładników odżywczych może hamować ekspresję receptora ACE2 i w komórkach śródbłonka aorty ludzkiej o 50% (A) oraz w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych o 41% (B).

Znaczenie synergii mikroskładników odżywczych w kontroli ekspresji ACE2

W celu zweryfikowania działania badanej formuły mikroskładników odżywczych, oceniliśmy również skuteczność działania jej poszczególnych składników na hamowanie produkcji receptora ACE2 w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych.

Wyniki przedstawione na wykresie 3 pokazują, że wszystkie poszczególne mikroskładniki, tj. kwas askorbinowy (witamina C), roślinny polifenol: galusan epigalokatechiny (EGCG), kwercetyna, N-acetylocysteina jako prekursor biologicznego antyoksydacyjnego glutationu, a także naturalne aminokwasy: lizyna i prolina były w stanie w różnym stopniu obniżyć ekspresję receptora ACE2.

Należy jednak zaznaczyć, że skuteczne dawki tych różnych związków naturalnych, wymagane do obniżenia ekspresji komórkowej receptora ACE2, muszą być znacznie wyższe w porównaniu do ilości tych samych związków naturalnych użytych jako część składowa badanej formuły mikroelementów.

Tak więc, przytoczona w tym badaniu formuła mikroelementów służy jako przykład „synergii”- ważnej zasadzie biologii. Synergia opisuje konkretne interakcje związków biologicznych – w tym przypadku mikroskładników odżywczych – współdziałających ze sobą w celu uzyskania efektu, którego nie można uzyskać z żaden składnik odżywczy stosowanego indywidualnie w określonej dawce. Synergia osiąga maksymalny efekt biologiczny poprzez regulację metabolizmu komórkowego i nie wymaga dużych ilości pojedynczych związków bioaktywnych.

Fig. 3. Changes in ACE2 expression in small airway epithelial cells (SAEC) in the presence of various micronutrients applied at higher concentrations than the ones present in the nutrient mixture.

Nowe podejście do kontroli koronawirusów

Receptor ACE2 jest kluczową strukturą komórek ludzkiego organizmu, który pośredniczy w wiązaniu i dostępie do komórek koronawirusów. Nasze badania pokazują, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych może znacząco zmniejszyć ekspresję tych komórkowych „punktów wejścia” w ludzkich komórkach płuc (komórki nabłonka płuc) oraz w komórkach naczyniowych (komórki śródbłonka).

Udowodniona przez nas skuteczność działania specyficznej formuły mikroskładników odżywczych znacznie obniżająca ekspresję wiążącego wirusa receptora ACE2 mogłaby być potencjalnie jeszcze bardziej wzmocniona poprzez identyfikację dodatkowych naturalnych związków, które uzupełniałyby ten skład.

Nasze badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia obserwacyjne, w których wysokie dawki dożylnej witaminy C lub innych indywidualnych witamin były z powodzeniem stosowane w leczeniu klinicznym pacjentów dotkniętych koronawirusem. Dotychczasowe badania naukowe ustalające mechanizm działania takich mikroelementów na koronawirusa były jednak nieliczne, albo nie istniały.

Według naszej wiedzy jest to pierwszy raport dostarczający naukowego dowodu na skuteczność działania specyficznej formuły naturalnych związków hamujący kluczowy mechanizm wnikania koronawirusa do komórek ludzkiego organizmu.

Synergia mikroskładników odżywczych jest kluczem

Warto zauważyć, że każdy pojedynczy składnik tej przebadanej formuły mikroskładników odżywczych jest w stanie również indywidualnie regulować ekspresję receptorów ACE2 w ludzkich komórkach. Zastosowana w naszych badaniach zasada synergii składników odżywczych pozwala osiągnąć pożądany efekt komórkowy przy znacznie niższym stężeniu mikroskładników odżywczych w porównaniu do tych osiąganych przy ich zastosowaniu indywidualnym. Uzyskanie wyższych stężeń poszczególnych mikroelementów w osoczu ludzkim na ogół wymaga podania dożylnego, natomiast stężenie składników odżywczych w badanym składzie jest osiągane poprzez optymalną suplementację doustną.

Odpowiedź na ” burzę cytokinową”

Zaawansowane stadium infekcji koronawirusowej charakteryzuje się eskalacją „walki biologicznej” pomiędzy czynnikiem zakaźnym a własnym systemem obronnym organizmu. Ta walka stanowi podstawę stanu zapalnego. Zaawansowanym etapom zakażenia koronawirusem towarzyszy nadmierna reakcja zapalna, za którą odpowiadają cytokiny zapalne. Obejmuje to zwiększenie liczby IL-1, IL-6 i IL-10, TNF-alfa i wielu innych cytokin oraz zwiększenie liczby białych krwinek, które są kluczowe dla obrony immunologicznej, takich jak neutrofile,  natualne komórki zabójcze (NK), T-krwinki pomocnicze i komórki dendrytyczne [Li G 2020Chua 2020]. Właśnie ta intensywna biologiczna komunikacja mająca na celu walkę z zakażeniem została opisana jako „burza cytokinowa” [Li G 2020Chua 2020].

Ponieważ liczba wyrażonych receptorów ACE2 jest związana z wyższym stadium zapalnym, to spadek liczby produkowanych białek ACE2 byłby logicznie związany ze zmniejszeniem stanu zapalnego. Aby zbadać tę zależność i zasymulować rzeczywistą sytuację, jak to ma miejsce w przypadku zakażenia koronawirusem, stymulowaliśmy komórki nabłonka płuc czynnikiem martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), głównym regulatorem burzy cytokinowej (Parameswaran 2010).

Nasze wyniki pokazują, że w środowisku zapalnym, tj. w obecności podwyższonego poziomu TNF-alfa, mikroelementy są jeszcze bardziej skuteczne i mogą obniżyć ekspresję receptora ACE2 o ponad 80%. Biorąc pod uwagę fakt, że białko ACE2 nie tylko określa tempo wnikania wirusa do komórek, ale także bierze udział w aktywnym wydzielaniu cytokin zapalnych (Li G, 2020), podtrzymując tym samym środowisko prozapalne, to wyniki te nie mogą być przecenione. Przetestowana w tym badaniu mieszanka mikroskładników odżywczych jest zdolna do przerwania błędnego cyklu pomiędzy zakażeniem koronawirusem -> zwiększeniem ekspresji receptora ACE2/zwiększonej ilości wejść wirusa do komórki-> zwiększonej produkcji cytokin zapalnych -> jeszcze większą ekspresją receptora ACE2 -> zaawansowanym zapaleniem i tak dalej.

Nie znamy żadnego wcześniejszego opisu w literaturze naukowej tak wyraźnego wpływu mikroelementów na komórkowe „drzwi wejściowe” koronawirusa, zwłaszcza w warunkach zapalnych. Wyniki te sprawiają, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych jest głównym kandydatem do przerwania często śmiertelnej spirali pomiędzy zwiększonym zachorowaniem na koronawirusa a postępującym zapaleniem.

Odpowiedź na „burzę wolnych rodników”

Istnieje ścisły związek między infekcją, zapaleniem i produkcją tzw. wolnych rodników tlenowych. Wolne rodniki to wysoce agresywne molekuły, wykorzystywane między innymi przez aktywowane białe krwinki do atakowania i zabijania wirusów i innych patogenów. Jeśli infekcja trwa zbyt długo z powodu słabego układu odpornościowego, to chronicznie podwyższony poziom „stresu oksydacyjnego” może spowodować znaczne uszkodzenie tkanek organizmu i jeszcze bardziej pogłębić chorobę zakaźną. Ostatnio przedstawiono szczegóły tej biologicznej „bitwy sygnałowej” pomiędzy TNF-alfa i wolnymi rodnikami tlenowymi (Blaser 2016).

Stres oksydacyjny został zaproponowany jako czynnik pogarszający stan zdrowia podczas infekcji koronawirusowych (Potus 2020). Obserwację tę potwierdza fakt, że zarówno palenie papierosów (Smith 2020), jak i zanieczyszczenie powietrza – oba charakteryzujące się narażeniem na wysokie poziomy wolnych rodników tlenowych – są związane ze zwiększonym ryzykiem infekcji koronawirusem. Co istotne, stwierdzono również, że palenie tytoniu zwiększa ekspresję receptorów ACE2 w tkance płucnej człowieka (Cai 2020), co silnie wskazuje na fakt, że temu proutleniającemu działaniu mogą przeciwdziałać antyoksydanty.

Kilka składników badanej przez nas formuły mikroelementów, w tym kwas askorbinowy, polifenole zielonej herbaty (EGCG), N-acetylocysteina i kwercetyna, są silnymi przeciwutleniaczami.  Właściwości te mogą być odpowiedzialne za niezwykłą skuteczność badanej formuły mikroskładników odżywczych, która jest przedstawiana w niniejszej publikacji.

Korzyści płynące ze stosowania formuły mikroskładników odżywczych w walce z koronawirusami: Podsumowanie dowodów naukowych

Wyniki naszych badań przyczyniają się do lepszego zrozumienia kluczowych mechanizmów chorobowych związanych z zakażeniami koronawirusowymi. Korzyści płynące z zastosowania mikroskładników odżywczych w celu przeciwdziałania postępowi choroby i zakwalifikowania ich jako podstawowego środka zapobiegającego przyszłym pandemiom zostały podsumowane na grafice nr 4.

Grafika 4: Naukowe uzasadnienie zwiększonego spożycia mikroskładników odżywczych jako skutecznej, bezpiecznej i przystępnej cenowo globalnej strategii zdrowotnej mającej na celu zwalczanie koronawirusa i jednocześnie pomagającej zapobiegać przyszłym pandemiom.

Związki między niedoborem mikroelementów a stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym i innymi mechanizmami chorobowymi związanymi z zakażeniami są udokumentowane w tysiącach publikacji naukowych dostępnych na stronie pubmed.gov i innych. Bardziej szczegółowa dyskusja wykraczałaby poza zakres tej publikacji.

Decydującą korzyścią prezentowanego tutaj podejścia do mikroskładników odżywczych jest ich istotna rola we wzmacnianiu układu odpornościowego, począwszy od zwiększonej produkcji białych krwinek, poprzez ich przyspieszoną migrację w kierunku infekcji (chemotaksja), aż po poprawę zdolności do zabijania i usuwania patogenów (fagocytoza). Żadna szczepionka ani syntetyczny lek nie jest w stanie poprawić w ten sposób ogólnej odpowiedzi immunologicznej w obronie przed czynnikami zakaźnymi.

Nowe globalne strategie zdrowia publicznego oparte na optymalnym  zaopatrzeniu w  mikroskładniki odżywcze

Do tej pory skupiono się głównie na potencjalnych szczepionkach i tzw. lekach „antywirusowych”, które to są zawarte w oficjalnych zaleceniach większości rządów, jak również Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Co ciekawe, większość opracowań dotyczących szczepionek za cel stawia sobie przechwycenie wirusa do receptora ACE2 za pomocą przeciwciał, które przyczepiają się do wiążącego białka SPIKE na powierzchni wirusa – lub receptora ACE2 na powierzchni ludzkiej komórki. Jeśli podejście to zakończy się sukcesem, może ono ewentualnie ograniczyć przedostawanie się wirusa do komórek. Jednakże, przeciwciała te miałyby niewielki wpływ, lub nie miałyby żadnego wpływu, na ekspresję liczby receptorów ACE2, ponieważ nie są w stanie regulować ekspresji ACE2 w rdzeniu komórki. Ponieważ receptory ACE2 są nie tylko „drzwiami wejściowymi” dla wirusa, ale są również odpowiedzialne za utrzymanie się choroby, w tym za replikację wewnątrzkomórkową wirusa (Li, G. 2020), to regulacja receptora ACE2  w dół staje się lepszą strategią w porównaniu ze zwykłym blokowaniem już powstałych receptorów (efekt steryczny).

Wykres  5: Porównanie strategii opartych na szczepionkach (B) w porównaniu z mikroskładnikami odżywczymi (C).

55A: Koronawirus wchodzi przez receptor ACE2 do komórek śródbłonka naczyń i nabłonka płuc. Liczba wyrażonych receptorów jest regulowana na poziomie komórkowego DNA w jadrze komórkowym. 5B: Szczepionki indukują produkcję przeciwciał przez układ odpornościowy. Jeśli się to powiedzie, to mogą one zmniejszyć wiązanie wirusa z receptorem i jego wejście do komórki. Jednakże szczepienie ochronne miałoby ograniczony wpływ na liczbę ekspresji receptorów przez komórki. 5C: Mikroskładniki odżywcze wchodzą do komórek i poprzez ich wplyw na DNA, prowadza do zmniejszenia ekspresji receptora ACE2 na powierzchni komórki. Tak więc „drzwi wejściowe” dla wirusa nie są po prostu blokowane przez przeciwciało, jest tych „drzwi wejściowych” mniej – lub nie ma ich wcale.

Jeśli w takiej analizie uwzględni się również dostępne tzw. leki „przeciwwirusowe”, to przewaga strategii opartej na mikroelementach staje się jeszcze bardziej przekonująca. Większość leków „antywirusowych” – w tym zatwierdzony już lek „Remdesivir” – nie tylko atakuje wirusa, jak sama nazwa wskazuje, ale na ogół interweniuje w rozmnażanie komórek. Dlatego też przyjmowanie takich leków niemalże nieuchronnie prowadzi do zmniejszenia produkcji i funkcji komórek odpornościowych, czyli osłabienia obrony immunologicznej organizmu. Już pierwsze badanie kliniczne z takim „antywirusowym” lekiem musiało zostać przedwcześnie zakończone z powodu wystąpienia poważnych skutków ubocznych (Wang Y, 2020).

W tabeli nr 2 porównano omawiane obecnie strategie dotyczące szczepionek i leków przeciwwirusowych ze strategią zdrowotną opartą na mikroelementach.

Tabela 2: Porównanie długoterminowej strategii zdrowia publicznego opartej na mikroskładnikach odżywczych z innymi obecnie dyskutowanymi sposobami, a mianowicie szczepionkami i lekami „przeciwwirusowymi”.  Dla oznaczonych * patrz koniec publikacji.

Porównanie to ilustruje istotne powody dla zastosowania strategii opartych na mikroelementach w walce z obecną pandemią.

Potencjalne przeszkody dla strategii zdrowia publicznego opartego na mikroskładnikach odżywczych

Główną przeszkodą we wdrożeniu skutecznej, bezpiecznej i przystępnej cenowo strategii zdrowotnej opartej na mikroskładnikach odżywczych jest biznes inwestycyjny zbudowany wokół opatentowanych leków syntetycznych, czyli przemysł farmaceutyczny. Lukratywne opłaty licencyjne z tytułu opatentowanych leków stanowią dla tej branży „zwrot z inwestycji”, stanowiąc tym samym podstawę jej modelu biznesowego.

Mikroskładniki odżywcze są biologicznie aktywnymi naturalnymi związkami, których generalnie nie można opatentować. Ich szerokie zastosowanie musi zatem osłabić biznes inwestycyjny oparty na opatentowanych lekach. Nic dziwnego, że przytłaczające korzyści zdrowotne witamin i innych mikroskładników odżywczych zostały zaniedbane w edukacji medycznej i często są publicznie dyskredytowane. Ponadto od prawie 30 lat międzynarodowy organ, tzw. Komisja Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission), otwarcie dąży do wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu terapeutycznego stosowania witamin i suplementów (Taylor 2020). Te trwające dziesiątki lat  aktywne wysiłki mające na celu odsunięcie na boczny tor terapii naturalnych mogły nawet przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się obecnej pandemii: mogły one uniemożliwić ludziom na całym świecie przyjmowanie mikroelementów jako naukowo udowodnionego sposobu na wzmocnienie ich odporności.

W świetle ludzkich i ekonomicznych kosztów obecnej “pandemii”, wyniki przedstawionych tu badań są przekonujące. Mogą one utorować drogę do powszechnej akceptacji mikroelementów jako integralnej części nowoczesnej medycyny i podstawy profilaktycznej opieki zdrowotnej. Medycyna Komórkowa oparta na mikroskładnikach odżywczych łączy w sobie szerokie korzyści zdrowotne z ogólnym bezpieczeństwem, co jest argumentem, którego nie należy lekceważyć w świetle faktu, że każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi umiera z powodu skutków ubocznych syntetycznych leków na receptę (Light 2020).

Nieograniczony dostęp do zdrowia naturalnego opartego na nauce musi stać się niezbywalnym prawem człowieka.

Absolutny priorytet należy nadać strategiom w zakresie zdrowia publicznego, których celem jest wzmocnienie układu odpornościowego wszystkich ludzi, aby zwiększyć odporność na każdy czynnik zakaźny w przyszłości. Ponieważ mikroskładniki są jedynym naukowym podejściem do wzmacniania ogólnego układu odpornościowego człowieka, to ludzie na całym świecie muszą rozpowszechniać te ratujące życie informacje na temat zdrowia i dbać o to, by nadal zachowali swobodny dostęp do mikroelementów. Nieograniczony dostęp do mikroskładników odżywczych i inne oparte na nauce naturalne podejście do zdrowia muszą stać się niezbywalnym prawem człowieka.

Informacje dodatkowe

* Instytut Badawczy dr Ratha działa na zasadzie non-profit. Jego prace koncentrują się na badaniach nad korzyściami zdrowotnymi mikroskładników odżywczych w walce z chorobami układu krążenia i raka oraz chorobami zakaźnymi. Dla przedstawionej w tej publikacji formuły mikroskładników odżywczych zgłoszono patenty w celu ochrony tej wiedzy. Jednak w odróżnieniu od branży inwestycji farmaceutycznych, dla której patenty służą jako środek do generowania zwrotu z inwestycji, nasze patenty zostały zgłoszone w celu ochrony tej wiedzy dla ludzkości i zapobiegnięciu jej niewłaściwemu wykorzystaniu do innych celów.

Jesteśmy gotowi udzielić bezpłatnej licencji na naszą ekspertyzę, łącznie ze składem tej formuły każdemu rządowi lub instytucji publicznej na całym świecie. Wiedza ta nie może być jednak bezpośrednio lub pośrednio sublicencjonowana firmom farmaceutycznym, ponieważ mogą one nie być zainteresowane zastąpieniem swoich lukratywnych, opatentowanych leków skutecznymi, bezpiecznymi i niedrogimi mikroelementami.

Zapisz się do naszego newslettera

Polecam również artykuł: “Niebezpieczne skutki uboczne leku na koronawirusa.”

Źródło: https://www.dr-rath-education.org/effective-and-safe-global-public-health-strategy-to-fight-the-covid-19-pandemic

Zarejestruj się tutaj, dowiedz się więcej i skorzystaj z wielu zalet. 
Rejestracja do niczego nie zobowiązuje!

Spread the love
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Szaleństwo „nowych przypadków” COVID-19 – wielkie oszustwo | Medycyna Komórkowa
2 miesięcy temu

[…] Polecam również artykuł: “Skuteczna i bezpieczna globalna strategia zwalczania koronawirusa.” […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x